- 8 - De aanwezigen namen met deze mededeling genoegen. Het kon hen niet ontgaan zijn, dat het hier een geschilpunt betrof tussen hun dominee en de kerk voogdij. Zo werden zijn tekortkomingen immer met de mantel der liefde bedekt. Men zal zich intussen afvragen waarom de kerkeraad zo geheel anders reageerde dan de kerkvoogdij. Het antwoord dient gezocht te worden in de samenstel ling der colleges. De kerkvoogdij bestond voorna melijk uit wat men zou kunnen noemen geokraten. Hun aanzien berustte op de grote landerijen die zij beheerden. Dit bezit verschafte hun toegang tot de eervolle lokale en regionale funkties. Tal van namen van kerkvoogden treffen we aan in de Nederlands Hervormde Wezenadministratie, de gemeen teraad en het waterschap. Daar vervulden ze posten als weesmeester, burge meester, gemeentesecretaris, wethouder en dijkgraaf. De kerkeraad bestond voornamelijk uit kleine zelf standigen, die als ondernemers zeker rekening dien den te houden met de grote heren. Daaronder vertoefden dan de arbeiders in een nog grotere positie van afhankelijkheid. Lagen de ver houdingen tussen deze groepen min of meer vast, anders was het gesteld met de plaats van de predi kant, de pastoor, de dokter, de notaris en de hoofd onderwijzer In de regel stonden ze in het kamp van de landeigena ren, maar er waren uitzonderingen. Schermerhorn behoor de daartoe en dat bleef niet onopgemerkt, noch miste het zijn uitwerking op de kerkeraad. Bij die vergaderingen was de toon kameraadschappelijk en betrok de praeses de leden in zijn denkbeelden en strevingen (Slot volgt)

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1993 | | pagina 9