- 7 - Wegens verbouwing van het eigen godshuis worden de lie deren ingeoefend in de Doopsgezinde kerk. Dit met het oog op een volledige invoering van de bundel als de ge restaureerde kerk weer in gebruik zou worden genomen. Avonddiensten: Geen moeite heeft de kerkeraad met het voorstel om avond diensten te gaan houden. Op twee woensdagavonden zou er kerkdienst gehouden worden en de daartussen liggende zondag niet. Zoals eerder opgemerkt heeft dit voorstel te maken met de geestelijke ontwikkeling van de pre dikant. Een proces waaraan ook de kerkeraad niet ont kwam; stilletjes aan evolueerde hij met zijn predikant. Deze motiveerde de gewenste verandering als volgt. De avond leent zich in de verlichte kerk meer buiten de wereld se drukte en is daardoor geneigd tot overdenking en bezinning en tot concentratie op ernstige vragen. Dit is vooral het geval in onze meestal weinig stemmige protestantse kerken. Daarop wordt besloten 's zondags en 's woensdagsavonds dienst te houden. Nu speelde niet alleen de benodigde sfeer een rol, maar moet ook worden onderkend dat Schermerhorn zodoende vrije tijd kreeg om elders propaganda te maken. Het argument van de kerkeraad zal daarbij eerder be trekking hebben op het bezoekersaantal van buiten Nieuwe Niedorp, dan op dat van de eigen gemeente. Herhaaldelijk werden pogingen gedaan om meer Niedorpers tot een frequenter kerkbezoek te brengen, maar zij bleken succesvol. Een punt dat door de jaren heen meespeelt is,het huis bezoek Her inneren we ons hoe het kiescollege dacht aan een predikant, die de lidmaten geregeld zou bezoeken. Daarin lijkt "Doom" grotendeels te falen. En waar de kerkvoogdij dit vreemdgenoeg hoog opnam, daar behield de kerkeraad een milde houding. Het consistorie besprak de kwestie na afloop van een kerkvisitatie in april 1909 reeds. Verschillende heeren dringen erop aan dat de voorzitter dit huisbezoek getrouwer zal verrichten. Op vriendelijker wijze wordt erover gesproken en de voorzitter belooft gaarne dit tekort goed te maken. De wil was er zeker, maar de tijd ontbrak. Vooral ge durende zijn verhoogde propaganda-activiteiten in de oorlogsjaren Jaren later roerde diaken C.Butter deze zaak nog eens aan tijdens een kerkvisitatie. De predikant veront schuldigde zijn in gebreke blijven door erop te wij zen, dat hij - om in zijn onderhoud te kunnen voor zien - veel buiten de gemeente moest werken.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1993 | | pagina 8