- 6 - Vervreemding De voorwaarden die Schermerhorn had gesteld luidden: - dat bij zijn overlijden ook aan zijn vrouw een pen sioen zou worden toegekend; dat de uitkering aan hem of zijn vrouw onmiddellijk mocht worden stopgezet bij vervulling van de ontstane vacature. De kerkvoogdij stelde nog als voorwaarde dat de uitke ring zou stoppen op het moment dat de kerk zich goed- of kwaadschiks had aangesloten bij de Raad van Beheer. De notabelen achtten een stopzetting van het pensioen bij vestiging van een nieuwe predikant te rigoreus. Op voorstel van J.B.Wilkens werd besloten dat de dan fungerende kerkvoogden het bedrag met 50% zouden mo gen verlagen. Mevrouw Schermerhorn zou als weduwe f. 350,-- kunnen krijgen en na de komst van een nieuwe predikant eveneens 50% minder Het moet de heren goed hebben gedaan van J.B. Wilken te vernemendat Schermerhorn merkbaar was aangedaan toen hij het cijfer vernam dat door de kerkvoogden was genoemd. Hoe geheel anders verliepen de bijeenkomsten van de kerkeraad, met name na het vertrek van D.Kuilman. Mocht er van die zijde kritiek worden uitgeoefend op de predikant dan toonde hij zich berouwvol en beloofde beterschap Dat gebeurde toen diaken A.Fijnheer hem berispte van wege het feit dat de godsdienstoefeningen geregeld later begonnen dan het aangegeven tijdstip. De voor zitter zegt dan toe voortaan op tijd te zijn. Hij zal zich door de koster laten waarschuwen wanneer de klok heeft geluid. En moppert een ouderling dat de kerkeraad zich bezig houdt met werkzaamheden, die feitelijk tot de taak van de predikant behoren, dan doet een klapje op de knie echter wonderen. Zo verliepen de vergaderingen altoos in een ontspannen sfeer en legde hoegenaamd niemand de praeses een stro breed in de weg. Wat hij ook voorstelde, het verwierf terstond bijval of werd na enige discussie aangenomen. In april 1908 wilde dominee overgaan tot de invoering van de liederenbundel van de protestantenbond. De ker keraad vreesde evenwel moeilijkheden van de ziide der Synode, Schermerhorn was van mening dat de bundel rustig in gebruik konworden genomen als het bestaande gezan- genboek niet zou worden afgeschaft. Men stelde de beslissing nog even uit, maar korte tijd later verleende de kerkvoogdij toestemming om honderd bundels tegen de prijs van een gulden aan te schaffen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1993 | | pagina 7