- 5 - VERHALEN/FRAGMENTEN UIT BOEKEN VAN DE "BIBLIOTHEEK" VAN DE STICHTING HISTORISCH NIEDORP. Een gedeelte(n1de periode Nieuwe Niedorp) van de scriptie geschreven door Freek S. de Haan te Marum over het leven van NICOLAAS JACOB CORNELIS SCHERMERHORN de "rooie dominee" uit Nieuwe Niedorp. Vervolg (deel 7 Vervreemding En als de classis overweegt om de kerkelijke gemeen tes van Oude Niedorp en Nieuwe Niedorp samen te voe gen, dan hanteert de kerkvoogdij dat argument om sa menvoeging te voorkomen. Al spoedig viel af te leiden dat dit verzoek niet allen even sympathiek was; men uitte zich zelfs zoo, dat het al meer dan genoeg is dat dominee Schermerhorn onze gemeente verwaarloost. Hetzelfde argument hanteerde men voorts bij iedere bespreking over het tractementzij het met uitzon dering van de leden van de kerkeraad, die tevens nota bel of kerkvoogd waren.Zo weigerde men de duurtetoe- slag te verhogen daar Schermerhorn in zijn werk als predikant voor onze gemeen te nog steeds niet is de man zoals wij dat zogaarne wenschen. Zou dat veranderen dan viel de beslissing te herzien. Maar allen zijn het erover eens dat de predikant zijn werk als zoodanig in vele gevallen beslist verwaarloosde en tegen over vele gemeenteleden als voorganger minder aangenaam is. De vervreemding die had plaats gegrepen wordt nergens treffender onder woorden gebracht dan in deze formu lering: Het bleek -daar de pastoriebewoners in deze tijd nogal haastig zijn - dat dit werk alreeds was opgedragen aan de schilder tevens behanger G.Rezelman alhier. Het vertrouwelijk Doom', zo gebruikelijk binnen de kerkeraad, werd hier niet gebruikt: pastoriebewoners waren het geworden. Het is 24 december 1928 als de kerkvoogdij een brief van Schermerhorn in bespreking neemt, waarin hij om gezondheidsredenen overweegt met emeritaat te gaan.. Daartoe wil hij van het college weten of het hem een pensioen wil doen toekomen. Besloten wordt na langdurig overleg hem op zijn voor waarden een bedrag van f. 1000,per jaar toe te kennen

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1993 | | pagina 6