- 24 - Ui tbreiding en veranderingen Een aanwinst voor zowel de school als de gehele bevolking betekende de bouw van een sportlokaal in 1957. Aannemer was de firma J. Faus jr. voor de somma van 79.980, Op 4 januari 1958 kon het gebouw officieel worden geopend door burgemeester J. Baken. In dezelfde periode werden de oude gaskachels vervangen door centrale verwarming met oliestook. Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeft ij d ver liet hoofdonderwijzer T. Oepkes de school en nam met ingang van 10 augustus 1964 de heer D. van Soest uit Den Helder die functie over. Een jaar later kreeg de school TL-verlichtingwat een aan zienlijke verbetering betekende ten opzichte van de oude ver lichting met vier ballonlampen per lokaal. Tegelijkertijd werd in de lokalen vloerbedekking van marmoleum gelegd. Eveneens werden in 1965 de in 1932 aangeschafte ban ken vervangen door 130 leerlingensets, ook kwamen er moderne schuifborden. Vanwege de bouw van een nieuwe kleuterschool moesten de schooltuintjes verdwijnen. De school werd geopend op 24 au gustus 1966 door burgemeester J. Baken. Zowel in 1970 als in 1975 volgde er een uitbreiding met respectievelijk een tweede en derde lokaal Door een toename van het aantal leerlingen moest de school in 1971-1972 worden uitgebreid met een vijfde lokaal. In 1974 kwam daar nog een zesde lokaal bij. Als gevolg van de sinds 1957 verrezen bouwwerken op het achter de school liggende sportveldje, was er geen ruimte meer aan wezig om de buitensporten te bedrijven. In het kader van de in uitvoering zijnde ruilverkaveling was de gemeenteraad in de gelegenheid om een naast de school ge legen terrein in 1972 aan te kopen. Mede dankzij veel werkzaamheid van leerkrachten en ouders der schoolgaande kinderen konden in latere jaren diverse speel- attributen op dit terrein geplaatst worden. Per 1 augustus 1985 werd door veranderde wettelijke bepalingen de openbare lagere school omgezet in openbare basisschool waarbij het kleuter- en lager onderwijs werden samengevoegd. Dankzij plaatsing op de Provinciale Monumentenlijst kon de school in 1991 op verantwoorde wijze worden gerestaureerd en inwendig aangepast aan de geldende voorschriften op het basisonderwijs. Nieuwe Niedorp febr. 92 Aat Wit

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1993 | | pagina 25