- 20 - Het duurde tot 10 juli 1930 voor de gemeenteraad, onder druk van Gedeputeerde Staten, het besluit tot de bouw van een nieuwe school nam. De school telde toen 124 leerlingen met 4 leerkrachten. Hoofdonderwijzer vanaf 1926 was de heer Wil brink, kennelijk een gewaardeerd onderwijzer want hij werd benoemd na aandrang van vrijwel alle ouders der schoolgaande kinderen Diverse lokaties voor schoolbouw In de gemeenteraad is uitvoerig gediscussieerd over aankoop van een geschikt terrein voor het bouwen van de nieuwe school. Men had namelijk meerdere lokaties op het oog. Het terrein bij de Zaagmolenhaven viel al spoedig af, omdat de meerderheid van de raad het mooie plekje met de speeltuin niet wilde opofferen. Terecht werd toen opgemerkt, dat de school op een andere plaats het dorp aldaar misschien zou kunnen verfraaien. Tot slot bleven over: de lokatie van de firma Visser met enkele pakhuizen en boomgaard van de voormalige touwslagerij en latere wijn handel.In 1961 is op deze plaats de Rabobank met woon huis gebouwd een perceel weiland in eigendom bij de Doopsgezinde kerk. Dit perceel had de hoogste kostprijs van 1,00 per m2 Burgemeester A. Visser en de wethouders P. Pluister en J.Kooij waren voorstander van aankoop van perceel Visser. De raads leden hadden hun voorkeur voor het perceel in eigendom bij de Doopsgezinde kerk. Met vier tegen twee stemmen werd tot aan koop van dit perceel besloten. Vanwege familierelatie met de firma Visser had burgemeester Visser zich buiten de bespreking gehouden. De aanbesteding vond plaats op 8 augustus 1931, 's middags 3 uur in de Prins Maurits. Voor de bouw van de school was door dertien aannemers ingeschreven. Het werk werd aan de op één na laagste inschrijver gegund, te weten de firma Faus te Nieuwe Niedorp voor de somma van 36.800,-- 1400,-- hoger dan het bedrag van de laagste inschrijver De firma Faus ontving de opdracht omdat het een plaatselijk gevestigd bedrijf betrof, terwijl de aannemer er naar zou stre ven zoveel mogelijk vakmensen uit de gemeente bij de bouw te betrekken Het lag aanvankelijk in de bedoeling het terrein voor het schoolgebouw op te gaan hogen met zand. Later kwam men daar op terug en werd er gedeeltelijk met zand opgehoogd en voor de rest met uitgegraven grond. Deze grond kwam vrij bij het graven van een brede diepe sloot aan de achterzijde van het perceel Met het grondverzet kon een aantal werklozen gedurende gerui me tijd zinvol werk worden verschaft. Er was toen nog geen sprake van graafmachines, de grond werd met de spade uitge graven en met kruiwagens naar de plaats van bestemming gebracht

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1993 | | pagina 21