- 1 - Aktiviteiten en mededelingen van het bestuur Oude hekken. Namens onze stichting hebben C. van Zoonen en A. Wit in totaal zo'n 175 uren arbeid besteed aan het maken van een betonnen fundering voor een nieuw ijzeren hekwerk bij het pand Dorps straat 231 te Nieuwe Niedorp. Het hek, compleet met poorten, is van gelijke uitvoering als het grotendeels verroeste oude hek. Mede dankzij het kostend rukkend vrijwilligerswerk kon dit his torisch verantwoorde maar dure hekwerk geplaatst worden. De reakties zijn duidelijk positief ten opzichte van dit stukje dorpsverfraaiing. Eerder genoemde vrijwilligers hebben met hulp van G. de Vries eveneens het meer dan een jaar gereedliggende nieuwe hek bij de kerkruïne in Oude Niedorp geplaatst. Deze werkzaamheden verg den in totaal 135 uur arbeid. Hoewel een groep vrijwilligers uit die plaats de toezegging had gedaan deze taak op zich te zullen nemen, kwam dit niet van de grond. Het nieuwe hek bleef liggen terwijl de gemeente, vertrouwende op de gedane toezegging, geen financiële ruimte op de begroting had om de plaatsing door vakmensen te laten uitvoeren. Het werk bleek geen gemakkelijke opgave te zijn, want om de ijze ren palen voor de hekdelen te kunnen plaatsen, moest er eerst met handkracht over een lengte van enkele tientallen meters, een oud muurrestant uit de grond verwijderd worden. Dit was vermoedelijk de fundering van een in een ver verleden afgebroken zijbeuk van de kerk. Deze fundering zat nog ruim één meter diep in de grond en was bijna een meter breed. Onder de muurresten werd nog een gedeelte van een aardewerk kannetje uit de late dertiende eeuw gevonden. Onze stichting mocht nog over de nog bruikbare hekgedeelten beschikken. Het lag aanvankelijk in de bedoeling om een gedeel te ervan te gaan gebruiken in de kerk van Winkel als afraste ring ten behoeve van het oude historische uurwerk. Dit voornemen ging bij nader inzien niet door. Ongeveer 20 me ter aan hekgedeelten heeft thans een functie gekregen bij het klooster in Nieuwe Niedorp. Extra bijdrage van de donateurs. De oproep voor een extra gift ter versteviging van ons kas saldo is dankzij Uw medewerking succesvol geweest. De penningmeester heeft over het jaar 1993 aan extra giften een totaal bedrag van 1750,-- ontvangen. Onze hartelijke dank daarvoor Dit bedrag is gestort in het fonds voor bijzondere historische doeleinden. In voorgaande jaren hebben enkele gulle gevers reeds bedragen in dit fonds gestort. Dit jaar zijn daaruit de volgende objecten gesubsidieerd: Het historisch uurwerk in de kerk van Winkel. Er zijn enkele besprekingen geweest met vertegenwoordigers van de gemeente, de Stichting tot behoud van het Torenuurwerk en het kerkbestuur.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1993 | | pagina 2