- 18 - school gesloten en moesten de kinderen de school in Nieuwe Niedorp bezoeken. Dat is tot 1867 zo gebleven. Daarna werd de Moerbeker school gesloten. De jeugd was toen genoodzaakt het gehele jaar door, dagelijks gemiddeld één uur heen en één uur terug wandelend af te leggen vanaf de Moerbeek naar de school in Nieuwe Niedorp en weer terug. Bij slecht weer verzorgden enkele ouders met hun eigen rijtuig het vervoer van de kinderen. Na herhaalde aandrang van de Moerbekers, die zich met deze gang van zaken niet konden verenigen, kregen zij dus in 1879 weer een eigen school. In 1886 was er een leerlingenaantal van 53, wat aanleiding gaf om een tweede leerkracht te benoemen in de persoon van mej M. Eecen. Hoofdonderwijzer was toen J. G. van Eden uit Zaandam. In de daarop volgende jaren was er veelvuldig sprake van veranderingen in het onderwijzend perso neel. Vooral de onderwijzeressen waren als regel weer spoedig naar een andere plaats vertrokken. Na het gereedkomen van de nieuwe school in Nieuwe Niedorp werd die in de Moerbeek op 23 december 1930 gesloten en daarna aan een particulier verkocht. Nadien bezocht de jeugd uit Moerbeek en omgeving de school in Nieuwe Niedorp, terwijl er in het ver voer van de kinderen behoorlijk werd voorzien. Na de opening van een school voor openbaar onderwijs in 't Veld kwam daar in 1976 verandering in. Het openbaar lager onderwijs aan de Langereis. Hoewel de bewoners van de Langereis reeds eerder, zij het zon der sukses, stappen hadden ondernomen om een eigen school te stichten, probeerden ze dat in 1879 nogmaals. Zij zagen toen hun kans schoon, omdat er in de Moerbeek toen wel een school gebouwd mocht worden. De Langereisers kregen hun zin. In overleg tussen de gemeentes Hoogwoud en Nieuwe Niedorp werd besloten voor gezamenlijke rekening een school te bouwen aan de Langereis op het grondge bied van de gemeente Hoogwoud. Op 23 mei 1882 werd de bouw gegund aan J. Rezelman uit Nieuwe Niedorp voor het bedrag van 13.389, Het onderwijs ging van start op 1 april 1883. In 1931 wilde Hoogwoud, omdat er te weinig leerlingen uit die gemeente de school bezochten, tot opheffing overgaan. Dit werd echter voor onbepaalde tijd uitgesteld. In het voorjaar van 1932 beslisten Gedeputeerde Staten dat de school per 1 juli 1932 gesloten zou worden. De ouders van de schoolgaande kinderen waren het daar niet mee eens, zij wensten de school te behouden. Het gevolg was, dat de gemeenteraad van Nieuwe Niedorp in beroep ging tegen de op gelegde sluiting. Ondanks veel verwikkelingen en akties van de bij de schoolsluiting betrokken ouders der leerlingen, werd bij Koninklijk Besluit met ingang van 15 december 1933 tot opheffing overgegaan De gemeentes Hoogwoud en Nieuwe Niedorp besloten om de school en woning te verkopen. Dit vond plaats op 17 februari 1935 in het café van Modder op de hoek Langereis - Oudeweg. De opbrengst ten bedrage van 1480,-- kon verdeeld worden tussen de beide gemeentes. Het schoolgebouw is in het voorjaar van 1949 afgebroken. Het aangebouwde woonhuis bleef staan en wordt nog steeds bewoond door de familie Sinneker.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1993 | | pagina 19