KONTAKTMIDDAG Het blijkt dat er onder de lezers van ons infoblad behoefte bestaat aan onderling kontakt tussen het stichtingsbestuur en de aangesloten donateurs. Hoewel een stichting geen leden kent en als regel evenmin algemene vergaderingen belegd, is er volgens ons toch voldoende ruimte voor het bestuur om daar volgens eigen inzichten invulling aan te geven. Naar aanleiding van het bovenstaande zullen wij op zaterdag 11 april 1992 een algemene kontaktmiddag beleggen in het dorpshuis "Prins Maurits" te Nieuwe Niedorp. Over een volledige indeling van de middag moeten wij ons nog nader beraden. Vast staat in ieder geval dat er nader uitleg zal worden gegeven over doelstelling en werkwijze van de stichting alsmede wat er in de loop der jaren gerealiseerd kon worden Dit zal worden toegelicht met een diaserie. Uiteraard zal het bestuur aan U worden voorgesteld waarbij een ieder in kort bestek iets over zijn of haar persoon en inzet voor de historie vertelt. Tevens lijkt deze bijeenkomst een goede gelegenheid om eventueel bij U levende ideeen en vragen naar voren te brengen. Wij willen dan trachten daar zo goed mogelijk op in te spelen en zo mogelijk antwoord te geven op Uw vragen. Er zal ook tijd beschikbaar zijn voor het beleggen en verstevigen van de onderlinge kontakten. De kosten van deelname aan deze kontaktmiddag bedragen f.10, per persoon. Daarvoor krijgt U op 11 april bonnen bij het binnen komen, wat recht geeft op vier konsumpties naar keuze. Bij de eerste kop koffie of thee wordt een plak krentenmik verstrekt Opgave door zowel donateurs als anderen kan geschieden middels overmaking van f.10,-- per persoon op Raborekeningnr 344903338 girorekeningnrvan de bank 389587) ten name van de penning meester van de Stichting Historisch Niedorp te Nieuwe Niedorp. Opgave kan geschieden tot en met 31 maart 1992. Na bijschrijving van het verschuldigde bedrag ontvangt U tijdig van te voren een programma met de nodige gegevens. Aangezien wij geen enkel inzicht hebben op de mate van belang stelling, verzoeken wij U vriendelijk tijdig opgave voor deze middag te doen. Dit opdat we geen problemen met onvoldoende plaatsruimte zullen krijgen. Tot ziens op 11 april 1992. Aat Wit Vz BESTUURSAKTIVITEITEN Bij elke nieuwe editie van ons infoblad wordt traditie getrouw melding gemaakt van aktiviteiten die we voornemens zijn te ondernemen en van datgene wat is gerealiseerd. Staan we even stil bij wat is gerealiseerd na het verschijnen van ons infoblad in juni 1991, dan volstaan we met de vermelding van: Het torentje op het dorpshuis "Prins Maurits". Al gedurende meerdere jaren kwam regelmatig eventuele herplaat sing van het torentje in ons bestuur ter sprake. Steeds bleef het bij praten want we voorzagen vrijwel onover- komenlijke moeilijkheden om een dergelijk projekt te kunnen bekostigen

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1991 | | pagina 2