BESTUURSACTIVITEITEN - 1 - Hoewel dank zij de medewerking van de "Schager Courant" veel publiciteit aan onze aktiviteiten wordt gegeven, lijkt het ons toch nuttig om voor de buiten het verspreidingsgebied van deze krant wonende donateurs nader informatie te verschaffen. Torentje op het dorpshuis Middels de brief met verzoek tot het overmaken van de contributie is u reeds op de hoogte met de stand der zaken betreffende het torentje. We kunnen er aan toe voegen dat dank zij uw financiële gaven alsmede de toegezegde subsidie van de gemeente en de schen king van het complete uurwerk door de Wezenadministratie, het torentje tijdens de floralia-mozaïekdagen op 14 en 15 september aanstaande wel op het voormalige gemeentehuis in Nieuwe Niedorp zal staan. Langs deze weg willen wij allen die financieel of door vrijwillige arbeid aan het project meewerken, of hebben meegewerkt, hartelijk dank zeggen voor hun inzet. Onze aktie voor financiële steun heeft tevens een veertigtal nieuwe donateurs opgeleverd wat het totale aantal op 375 donateurs brengt Hiervan wonen er in Nieuwe Niedorp 17 0, in Winkel en Lutjewinkel 98 en verspreid over de gemeente of elders in het land 107 dona teurs De dikke Paal In tegenwoordigheid van ons bestuur, een dertigtal genodigden alsmede een groot aantal belangstellenden, is op de winderige maar gelukkig droge vrijdagmiddag van 26 april jongstleden de "De Dikke Paal" onthuld op de Westfriesedijk bij de viersprong met de Oude Provincialeweg en de Langereis De onthulling geschiedde door de heren J. Elders als laatste dijkgraaf van het waterschap Drechterland en D. Breebaart als laatste dijkgraaf van het waterschap Westfriesland. Na afloop hebben wij als bestuur met de genodigden nog een poosje in het etablissement "De Roode Leeuw" op de Westfriesedijk in Kolhorn vertoeft voor het nuttigen van een kopje koffie en een hapje De sprekers prezen het initiatief van de stichting "Historisch Niedorp" en spraken hun terechte lof uit voor de wijze waarop vrijwilliger Ton Raven uit Winkel als vervaardiger van de paal, de daaraan verbonden werkzaamheden had weten te klaren. Straatnaamqevinq in het bestemmingsplan "De Veert 2" In het najaar van 1990 is men begonnen met het bouwrijp maken van het bestemmingsplan "De Veert 2" gelegen ten westen van de Nieuwe Niedorperweg(Vooral de wat oudere inwoners van Nieuwe Niedorp en daar behoor ik zelf ook bij, noemen het nog al eens de Winkeler- weg. Dit is bij even nadenken ook wel te begrijpen) Toen men enkele maanden terug begon met het bouwen van de eerste woningen moesten de nieuwe aangelegde straten een naam hebben. Namens onze stichting is toen door mij voorgesteld een keuze te maken uit oude landnamen die ter plaatse of naaste omgeving in het verleden aan sommige percelen land waren gegeven. In haar vergadering van 7 maart jongstleden heeft de gemeenteraad dit voorstel onder dankzegging aan onze stichting, aangenomen. Onderstaand volgt een korte beschrijving over de betekenis van de oude landnamen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1991 | | pagina 2