- 12 - Onderstaande bijdrage van J.P. Geus geeft een nauwgezet beeld van het aantal woningen met hun eigenaars en (hoofd)bewoners in de voormalige gemeente Oude Niedorp zo'n slordige tweeeneenhalve eeuw geleden. Alles duidelijk verdeeld naar de diverse woonplaatsen of buurtschappen met name Oude Niedorp zelf, Verlaat, De Weel, Zijdewind, Blokhuizen, Wester Moerbeek, De Kampen en de Leijen. Ook de Oudeniedorper Boome wordt vermeld zie Infoblad 10). In de zuidelijke punt bij de Langereis stonden kennelijk geen huizen. Van 't Veld als dorp is nog niets te bespeuren. Wat er aan bebouwing stond viel onder De Kampen en wat het zogenaamde nieuwe Clooster betreft onder Nieuwe Niedorp). Sommige familienamen komen nog steeds in ons gebied voor. Geinteres- seerde lezers zullen wellicht worden aangemoedigd om wat genealogisch onderzoek te doen. .Bepaalde namen zijn ontleend aan buurtschappen of veldnamen. Zo ontmoeten we bijv. een Jan Leijen, Jan Geldebos, Jan Blokhuijs, Jan Venniker (naar de Venniker landen tussen Blokhuizen en Tolke). Ter illustratie zijn er door mij enkele kaartjes toegevoegd die waarschijnlijk niet al te veel van de situatie in 1731 zullen afwijken. Het zijn onderdelen van een kaart van het dijkgraafschap van West-Friesland uit ca 1730, vervaardigd door Hendrik de Leth. jan keuken Huizen te Oude Niedorp in 1731 met hun eigenaars en bewoners. On der de n aam 'Verponding' werd in het verleden b elasti n g geh even van de eigenaren van onroerend goed. Ten a anzien V a n de gebouwde eigendommen werd de verponding in 1732 aan d e han d van de betaalde huur of geschatte huurwaarde, opnie u w vas tgesteld De opname en taxatie werd in Oude Nie dorp v e r r icht doo r de sch out Mr. Jacob van Oudensteijn, de schepe n Lamb e r t Lam bertsz Schipper en de secretaris Jan Langeboer De d a a r van opg emaakte lijst, gedateerd 25 februari 1731, wordt bewaa r d in het Algemee n Rijksarchief te Den Haag (Archief Fina ncie v a n Hol land inv ent.nr. 516) en luidt: Oud e Niedor p van 't Oostend aff: 1 t Huis van de heer Garbrand Elias een boerderij met 1 0 m or gen eig en land onder 0.Niedorp en 3 morgen onder N.Nie dorp 15 2 t Huis van Jan Hovinier, eigen ff 15 3 t Huis van Claes Duyn, een boerderij met 13 mor gen ei g e n lan d ff 20 4 t Huis van Hendrik Over, boerderij met 18 morge n land ff 20 5 t Huis van Pieter Eufsz gehuurd bij Claes Duyn om ff 10 6 t Huis van Jan Bisschuyt, eigen gebruik ff 16 7 8. Het Menn t Huis ogezinde preekhuis van Maerten Coster, eigen gebruik ff ff 6 20 9 t Huis van Cornelis Over, eigen gebruik ff 14 10. Oudenie dorper Schoolmeesters huisje gehuurd bij A e f j e n Dir ks om ff 10 1 1 Het Pas toriehuis ff - 12 t Huis van Neel Jans, eigen gebruik ff 15 13. Dezelve 't ander huisje, eigen gebruik ff 4 14. De klui s van Jacob Scheffer, eigen gebruik ff 6 15. Dezelve 't ander huis, eigen gebruik ff 18 16 t Huis van Jan Grauwer, eigen gebruik ff 12 17. t Huis van Hendrik Adriaensz, gehuurd door He ndr ik Moy voor ff 10

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1991 | | pagina 13