- 2 - Wij zijn van mening dat een eigenaar deze extra lasten ter wille van de gemeenschap, niet alleen behoeft te dragen en dat daar een financiële tegemoetkoming in de vorm van een subsidie tegenover dient te staan. Dit is indertijd door ons schrifte lijk aan het gemeentebestuur kenbaar gemaakt. Aan de heer Barten, die dit onderdeel als wethouder in zijn portefeuille heeft, werd bij tijd en wijle terloops gevraagd of er al vorderingen werden gemaakt met ons voorstel. Blijkbaar waren de tijd en omstandigheden thans rijp om dit onderwerp positief te benaderen, want een verheugde wethouder Barten toonde mij begin december jl. een ontwerp-verordening, waarin onder meer is opgenomen dat eigenaren van karakteristieke panden eveneens in aanmerking kunnen komen voor subsidie. Het is niet aan ons om op deze plaats het betreffende artikel van de verordening uitputtend te bespreken. Opgemerkt kan worden dat niet alleen de eigenaar van een karakteristiek pand, maar ook de bezitter van een pand hetwelk een kenmerkend onderdeel vormt van een door de gemeenteraad als waardevol aan te geven gebied, aanspraak kan maken op een bijdrage bij verbetering van de gevel of onderdelen daarvan. Subsidiemogelijkheden bij verbetering van erfscheidingen en bruggen. In een door de gemeenteraad als waardevol aan te merken gebied kan, en dat doet ons als stichting deugd, eveneens een bijdrage worden verleend voor verbetering van erfscheidingen en bruggen. Wat perspectieven geeft voor de Dorpsstraat met Voorsloot in Nieuwe Niedorp. De bijdrage in genoemde gevallen bedraagt maximaal 30% van de te maken kosten, waarbij het als subsidie te verstrekken bedrag de som van 6.000,niet mag overschrijden De wethouder is met ons van oordeel dat de betreffende artikelen voor uitbreiding vatbaar zijn en ziet dit voorstel als een stap in de goede richting. Wij twijfelen er dan ook niet aan of de commissie Welzijnsaangelegenheden en Volkshuisvesting (W.A.V.) zal op 5 januari 1989 de gemeenteraad mogen adviseren de concept-verordening, mogelijk met enkele aanvullingen, goed te keuren. Hoogstamfruitbomen Tot slot mogen wij u evenmin het volgende onthouden. In enkele besprekingen met het gemeentebestuur, een provinciaal vertegenwoordiger met een medewerker van Vrijwillig Landschapsbeheer en ondergetekende als af gevaardigde van de stichting "Historisch Niedorp" en "Vogelwerkgroep Niedorp", zijn door laatstgenoemde verenigingen een aantal landschapsprojecten ter be spreking naar voren gebracht. Bekeken werd welke suggesties eventueel in de gemeente gerealiseerd zouden kunnen worden. Het Niedorps college heeft thans haar goedkeuring gegeven aan de uitvoering van één dezer projecten, terwijl een ander project in voorbereiding is. Dien tengevolge zullen binnenkort de fruitbomen, welke tussen het gemeentehuis en het rijwielpad staan, gerooid worden. Aanvankelijk bestond het voornemen deze bomen op te knappen en in stand te houden. Een tweetal deskundigen heeft dit echter ten sterkste ontraden, omdat de bomen zijn aangetast door enkele boomziekten, welke niet meer zijn te genezen en zelfs een besmettingsbron voor andere bomen kunnen vormen. Na het rooien van deze bomen zullen voor rekening van de gemeente met een bijdrage van de provincie (vrijwillig landschapsbeheer), op het vrijgekomen terrein een twintigtal ouderwetse soorten hoogstamfruitbomen geplant worden. Een plaatselijke fruitkweker heeft spontaan toezegging gedaan om de eerstkomende jaren het snoeien inclusief een minimaal noodzakelijke bespuiting van de bomen op zich te nemen. Resumerend kunnen we stellen dat de hierboven genoemde adviezen en voorstellen, welke door ons zijn gegeven, geheel in de doelstelling passen van de stichting "Historisch Niedorp". De voorzitter, A. Wit.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1988 | | pagina 3