- 1 - Aktiviteiten van de stichting "Historisch Niedorp". Aan ons als bestuurders van de stichting wordt nogal eens de vraag gesteld wat er op historisch gebied wordt gedaan. Met betrekking tot deze vraag lijkt het ons juist om de doelstelling, als genoemd in artikel 2 van de statuten te vermelden, te weten: Het behoud van historische bouwwerken in de gemeente Niedorp, het karakteristieke dorpsbeeld van Nieuwe Niedorp in het bijzonder, alsmede het bevorderen van kennis en belangstelling betreffende het verleden van dorpen en buurtschappen, die de gemeente Niedorp vormen. Met dit artikel als leidraad verrichten wij onze werkzaamheden, welke onder meer bestaan uit het trachten te beantwoorden van mondelinge, telefonische en schriftelijke vragen betreffende historische wetenswaardigheden over onze gemeente. Er worden lezingen met ondersteuning van dia's gehouden over het ontstaan van ons gebied, dit niet alleen in eigen gemeente, maar ook elders. Kontakten met het gemeentebestuur. Er is een goed kontakt met het gemeentebestuur en de gemeenschappelijke technische dienst over velerlei zaken waarvan wij menen dat dit in het belang van onze doelstelling is. Het persoonlijk kontakt wordt als regel verzorgd door ondergetekende, dit werkt prettig vanwege het dienstverband bij de gemeente en is de minst ingewikkelde weg in de ambtelijke wereld. Betreft het volgens de mening van het stichtingsbestuur grotere en belangrijke aangelegenheden, dan wordt het gemeentebestuur schriftelijk benaderd. Dank zij onze bemoeienissen konden onder andere de stenen tramweghoofden aan de Langereis behouden blijven en gerestaureerd worden. In 1984 kon alsnog een collegebesluit tot verwijdering van het in slechte staat van onderhoud verkerende stijlvolle ijzeren toegangshek bij de algemene begraaf plaats te Nieuwe Niedorp op het nippertje ongedaan worden gemaakt. Het was aanvankelijk de bedoeling als vervanging een eenvoudige houten poort te plaatsen. De oude ijzeren toegangspoort werd op verantwoorde wijze gerestaureerd, terwijl onze stichting als tegenprestatie heeft bemiddeld bij het verkrijgen van 1.500, subsidie op de kosten. Aanpassing subsidieverordening voor beeldbepalende panden. Toen enkele jaren geleden de gemeentelijke subsidieverordening Stads- en Dorps vernieuwing werd vastgesteld is door ons schriftelijk te kennen gegeven dat wij met de verordening konden instemmen, maar van oordeel waren dat een belangrijk onderdeel daarin ontbrak. Onze gemeente telt tot heden enkele rijksmonumenten met 15 provinciale monumenten in Nieuwe Niedorp en 3 provinciale monumenten in Winkel. Bij herstel of ver betering aan deze panden kan men op subsidie van Rijk of Provincie aanspraak maken Tevens zijn er in Nieuwe Niedorp 30 panden en in Winkel 12 panden als karakteristiek of beeldbepalend, voor bescherming aangegeven. Hoewel de eigenaren of bewoners van deze panden over het algemeen zijn ingenomen met de verkregen "status" van hun woning, zijn er wel beperkingen opgelegd bij verandering of herstel van een dergelijk pand, maar helaas staat daar geen finan ciële tegemoetkoming van de overheid tegenover. Is een woningeigenaar, om een voorbeeld te noemen, genoodzaakt de dakgoten te vervangen dan is een plastic goot weinig "passend" voor een dergelijk pand en zal een ouderwetse houten goot meer historisch verantwoord zijn. Dit betekent echter wel een belangrijk hogere onderhoudspost voor de huiseigenaar.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1988 | | pagina 2