- 13 - Nadat de schout gekozen heeft, leest de secretaris de namen van al deze gekozenen op, waarna zij zich met de schout en de secre taris begeven naar de rooster van de kerk, waar de secretaris de schepenen voorleest en de schout hen afneemt de voorgeschreven "Eedt van Schepenen"luidende: Wij beloven ende sweeren gedurende dit Jaer te we- sen als Schepenen en regeerders deser Stede Winkel om Regt ende Justitie te administreren tussen Bur ger en Burger of tussen Burger en Vreemdeling son- der aensien van personen; Ook dat wij partijen, saken questien ons voorkomende niet ontijdig sullen verlangen maer deselve expe- dieren ende bekorten soo veel ons doendelijk is; Dat wij sullen mainteneren de Previlegien en de ge- regtigheden dese Stede, de placaten van de hooge overigheijt, mitsgaders de keuren en wetten deser Stede; Dat wij met den officier sullen keuren ende verkeu ren; dat wij alle Regtsdagen ende andere dagen, ons ampt rakende, getrouwelijk sullen waernemeni ook alle rekeningen van de Landerijen ende deze plaetse aan- gaende, in veropregtigheijt sullen horen opnemen ende helpen sluijten; Voorts specialijk ende generalijk de vreedsaeraheijt ende 't gemeene best van onse burgeren ende Stede te soeken en alles te doen dat goede ende betrouwe sche- penenamptshalve schuldig sijn en behoren te doen; dit beloven wij met de woorden soo waarlijk moet ons God almaghtig helpen. De gekozen burgermeester heeft dan twee jaren zitting (Swan tot Pascha 1752) omdat hij het tweede jaar "rendant van rekeninghe" rekeninghouder) is, d.w.z. zijn rekening over het afgelopen jaar moet opmaken en verantwoorden. Zo heb ik hier - zegt Slooff - de rekening van Cornelis Simonszn Luytjes, als regerend en administrerend burgermeester afgelegd op 28 Maart van dit jaar ten overstaan van schepenen en rekenaars en in tegenwoordigheid van de continuerende burgermeester Groot. Daarin staat o.a.:" Rekeningh, bewijs en Relique van den Ontvangh ende den Uijtgave in voorsz qualiteit gehadt en geleden sedert pascha 1749 tot op heden toe. En is bevonden, dat den ontfangh ge- procedeert van de verhueringh van 't Zoutcaagh en Braken, item 't Lantschot 1748 alsmeede 't Molengelt van de Braakpolder en meer andere ontfangen, bedragende is een somma van 3344-15-10. Waar en tegens den Uijtgave verstrekt aan Tractementen van den offr., Schoolmr., vroedvrouw &c alsmeede molengelden strijkmolens costen, Reparatien van bruggen, stijlen, straten, toorns, mitsgaders Lands onkosten 1742 een somma van f. 3233-17-10, Ergo meerder ont fangen dan uijtgegeven f. 110-18-0. Welke vorenstaande somma van Een hondert en tien guld.agtien stuijv. door de Rendant op dato deses zijn uijtgekeert aan Cornelis Groot om deselve in zijn te doene Reke ning van ontfang te verantwoorden.Waarmeede dese Rekening aldus is ver effent en gesloten tenoverstaan en op dato als boven. Mij present Secrets getJn.Slooff. (Wordt vervolgd)

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1988 | | pagina 14