WINKEL IN 1750 (vervolg) Is er een vroedschap absent, dan trekt de schout voor hem een witte boon. Dit boontrekken gaat zo lang door totdat de zeven zwarte bonen getrokken zijn. De namen van de zeven zwarteboon- trekkers worden nu door de secretaris opgetekend.Dit jaar wa ren het Aris Pietersz,Fijnheer, Pieter Floriszn Winkl, Jacob Bakker, Cornelis Symonszn Luytjes, Cornelis Jacobszn Bakker, Cornelis de Boer en Cornelis Groot. Deze zeven gaan dan met de schout en de secretaris in de toren van de kerk waar de secretaris voorleest en de schout hen afneemt de eedt van de seven swarte boontreckers"Slooff leest mij nu het formu lier van deze eed voor en het luidt: Vermits ons het lot van de swarte boonen is toe gevallen soo beloven wij ingevolge van ons previ- legie en 't gebruijck deser plaetse, een dubbelt getal te maken en de stelle van 15 personen tot Burgermr. en Schepenen alle uijt de Vroedschap de ser Stede; belovende wijders dat wij niet sullen sien nog involgen eijgen passien ofte driften maar na de meeste vreedsaemheijt en de gemeene beste onser Stede; dat wij sullen sien nae de rijkste en de beqaemste soodanige onbemaegtaelde als ons doendelijk sal wesen alles na onse beste kennisse ende Wetenschap. Met de woorden soo waerlijk moet ons Godt almagh- tigh helpen. Nadat deze eed is afgelegd, gaat de schout weg. De beedigden maken dan de nominatie (lijst) van 15 personen op, waarvan de eerste vier worden voorgedragen voor burgemeester of schepen (dit jaar Cornelis Janszn Swan, de marktschipper op Alkmaar; Adriaan Hauwert, de chirurgijn; Adriaan Jochemszn, boer en bou wer op Lutjewinkel; Adriaan Kistemaker, de wagenmaker van de laagzijde) en de elf anderen voor schepenen alleen dit jaar Dirk Dirkszn Stapel, boer en bouwer op Lutjewinkel; Jacob Jansz Stadt, baas timmerman, Pieter Adriaanszn Vel, de bakker van de laagzijde; Claas Pieterszn Hoek, baas metselaar; Cornelis Dirkszn Meester, boerin de Weere; Jan Breelandt, de schot- en verpondinggaarderJanA.brams Swaan, de marktschipper op Alk maar van de Wijsent (Langereis); Jan Hovenier, boer en bouwer aande laagzijde; Jan Janszn Koster, snipman, biersteker en boer; JanC orneliszn Wittebol van de laagzijde, die zich met vissen en dijken geneert en nu ook een winkel heeft; en Sijvert Corneliszn Groot, boer en kaaskoper aan de hoogzijde). De schout kiest vervolgens uit de vier eerste onmiddellijk een burgermeester en uit de overblijvende drie van deze vier met de elf, die alleen voor schepenen zijn voorgedragen, kiest hij onmiddellijk zeven schepenen. Zo werden op 30 maart tot burgermeester gekozen Cornelis Janszn Swan en tot schepenen Adriaan Hauwert, Adriaan Jochems, Adriaan KistemakerJacob Janszn Stadt, Peter Adriaanszn Vel, Jan Janszn Koster en Sijvert Cornelis Groot.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1988 | | pagina 13