- 10 - UIT DE BIBLIOTHEEK VAN DE STTICHTING HISTORISCH NIEDORP. Verhalen/fragmenten uit boeken van de bibliotheek van de Stichting Historisch Niedorp. We beginnen thans met publicatie van het "ver haal", dat oud-burgemeester van Winkel in 1950 heeft geschreven in zijn boek Historie der gemeente Winkel." De titel van het verhaal luidt: WINKEL IN 1750 (naar stukken, welke in het archief van de ge meente Winkel aanwezig en dus historisch volko men .juist zijn.) DEEL I Dikwijls dwaalt vanachter mijn schrijfbureau mijn blik naar de oude tekeningen aan de wand van de raadzaal: dorpsge zichten van Winkel uit de tijd van omstreeks 1750. Het be hoeft niemand te verbazen, dat zij er in geslaagd zijn mijn nieuwsgierigheid op te wekken naar de Stede Winkel van die dagen Wat,zo vroeg ik mij af, zou mij daarover meer te zeggen heb ben dan het werk van de man, die door zijn ambt steeds op het raadhuis aanwezig was, alle bijeenkomsten en besprekingen bijwoonde en alles zorgvuldig te boek moest stellen? Ik be doel de secretaris van die dagen.Daarom stelde ik in het ar chief der gemeente een onderzoek in, en ziejk trof zijn naam, JAN SL00FF, en zijn werk daar aan. Ik stel mij voor, dat een onderhoud met hem in 1750 als volgt zou verlopen. Nadat ik het raadhuis, het oude "Regthijs" van weleer, heb betreden,- no digt hij mij vriendelijk en waardig uit aan zijn schrijftafel plaats te nemen en weldra zijn we in een drukgesprek gewikkeld. Hij vertelt mij, dat hij van Wadwaij is gekomen en hier op 4 juni 1741 koster, voorzanger en schoolmeester is geworden als opvolger van mees ter KoppedraijerDaarmede verdiende hij niet zo veel en hij was zeer verheugd toen hij - na het overlijden van secretaris Leonard van der Beets - op 27 november 1747, op 27-jarige leeftijd, uit een nominatie van vijf personen als diens opvolger werd benoemd, en nu voor zijn ge zin - hij is gehuwd met Guurtje Hem en heeft twee kinderen - wat meer naar huis kan brengen.Want de tijden zijn slecht in Westfriesland, ver volgt hij. De runderpest heef tussen de jaren 1741 en 1744 onder de veestapel grote verwoestingen aangericht. De lasten zijn hoog: er wordt wel eens gezegd, dat alles in Holland belast is behalve de lucht, die men inademt, maar zeker is, dat vele boeren deze lasten niet meer kon den opbrengen, hun land hebben verlaten en uit de jurisdictie van Win kel zijn vertrokken. Ik ben daarmee goed op de hoogte - zegt Slooff - want al jaren ben ik, reeds vanaf de tijd dat ik nog koster en school meester was, administrateur van de spade gestoken landen. Spade gestoken landen vraag ik verwonderd. JA, dat zijn de landen, die door de vroegere eigenaren zijn verlaten.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1988 | | pagina 11