tl - 5 - binnengedragen Nog in den avond werd de terugtocht naar Amsterdam aanvaard. Twee dagen waren de mannen niet uit de kleeren geweest: zij hadden een taak verricht, die meer dan welke lofzang ook het publiek zal doordringen van de onvervang bare waarden, welke in de musea voor ons en onze kindskinderen worden gekoesterd. Twee dagen die het uiterste van deze mensen hebben gevergd. OPROEP tot medewerking aan tentoonstel]ing over ARIE TERGANT. Dit jaar organiseert het Westfries Museum te Hoorn, in samenwer king met de "Historische vereniging Schagen",een tentoonstelling over de Schager schilder/schrijver Cornelis Bok. Het Westfries Museum is voornemens om volgend jaar in samenwerking met de stichting "Historisch Niedorp", een tentoonstelling te organiseren over Arie Tergant uit Winkel. Arie Tergant werd in 1774 geboren te Alkmaar, hij vertrok later naar Winkel en overleed aldaar in 1852. Tergant, die te Winkel werd ingeschreven als timmerman/beeldhouwer, was zeer kunstzinnig. IIvoorzag ondermeer gebruiksvoorwerpen als blaasbalgen, dekenkisten enz. van houtsnijwerk. Ook was Tergant een zeer bedreven napierknipper die vele fraaie knipsels vervaardigde. zie onderstaande knipsel,door hem vervaar digd in 1829 Voor de volgend jaar te houden tentoonstelling is het museum on zoek naar knipsels, houtsnijwerk en dergelijke, dat afkomstig is van de Winkeler-kunstenaar Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot: Westfries Museum, Achterom 2-4, 1621 KV te Hoorn. Telefoon 02290-15783, vragen naar mevr. A.Jurriaans. Eventueel kunt u ook kontakt opnemen met onze voorzitter A.Wit telefoon 02261-1213.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1988 | | pagina 6