- 29 - Er is hier nog steeds een afwatering van de Niedorper Polder, zij het middels een modern gemaal en een verkorte af water ingssloot Daarna ging het dijkje met een merkwaardige bocht via de Nieuwe Molen in zuidwestelijke richting. Vervolgens na een opval lende knik, lijkt het dijkj e te eindigen bij de vaart naar Verlaat Vergelijking met de vorige topo grafische kaart toont aan, dat de Vaart de reeds lang be staande dijk doorsneed, m.a.w. de dijk kwam noor del ij k van Verlaat uitexact daar waar nu het ka naal loopt. Wellicht heeft de opvallende bocht om enkele percelen met één van de geschetste.' "leeén" te maken en wel de meest oostelijke Of zou hier ooit een doorbraak ge weest zijn Hiernaast een foto van een nog be staand oud dijk- gedeelte. Weinig Niedorpers zullen dit doodlopende weggetje ooit be treden hebben In een volgend informatieblad wil ik ingaan op de vroegere ont wikkelingen rond Nieuwe Niedorp en Winkel. J. Keuken

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1988 | | pagina 30