- 14 - Over Nieuwe Niedorp van 1893 tot 1953 (vervolg). De leden woonden met elkaar in een groot oud boerenhuis aan het West einde van het dorp. Dit is later gesloopt en een dubbel woonhuis met 2 werk plaatsen, plus winkel, is er voor in de plaats gekomen.De heer G. de Vries heeft er nu aan de Westzijde zijn winkel, werkplaats en woning, terwijl de Oostkant door de heer M. Sepers wordt bewoond. De leden van de "Kolonie" bedreven land en tuinbouw en leefden van de opbrengst van het gehuurde land. In 1904 werd het Federatieve Fonds" eigenaresse van een boe renplaats je aan de Westerweg ter grootte van ongeveer 6% ha.Op deze grond heeft de Kolonie" jaren bestaan. De leden waren de heren D.Kruit, D.Zwager man, M.Koorn, Christiaan Kamper en Mej. A.Zwagerman. Ze waren allen geheel onthouders en leefden vegetarisch. Later kwam er, zoals veelal in dergelijke verenigingen onenigheid. D.Kruit trouwde en ging zich elders vestigen.Kam per verhuisde naar Amerika, maar enkele anderen kwamen er weer bij. Enige jaren geleden is echter de Kolonie" opgeheven en het bezit is over gegaan aan de Vereniging "Gemeenschappélijk Grondbezit". Wij kunnen gerust constateren, dat deze poging om te komen tot een betere samenleving totaal is mislukt. Een zeer bijzonder iets heb ik tot nog toe vergeten te vermelden, maar ik vind het nodig er enige regels aan te wijden.Het kleine dorp Nieuwe Niedorp heeft de eer gehad dat twee jongens van het dorp als professor zijn gestor ven De ene was de heer Joris Haringhuizen, zoon uit een boerengeslacht, die in het laatst van de vorige eeuw slaagde als waterbouwkundig ingenieur aan de hogeschool te Delft. Jaren achtereen heeft hij als ingenieur in Indie ge werkt, zijn doktoraal verkregen en na zijn terugkeer in het vaderland werd hij benoemd tot professor in Delft. De ander was de heer Maurits Visser, zoon van de zakenman W.C,Visser.Hij studeerde landbouwkunde is ook professor geworden en heeft als zodanig lange jaren de Landbouw Hogeschool te Wageningen naar z'n beste krachten gediend. Wie zijn de volgende jongelui die zich zulk een carrière bouwen Ja, toch heeft nog iemand die in z'n jeugd hier is opgegroeid het tot pro fessor gebracht. Het was de zoon van dominee Schermerhornde heer Eddie Schermerhorndie voor chemisch ingenieur studeerde. Na het behalen van z'n graad, is hij naar Indie gegaan en heeft daar jaren gewerkt, o.a. als leraar aan verschillende middelbare scholen. Hij heeft ook zijn doktoraal gehaald en is professor geweest aan de Hogeschool te Bandoeng. Dan wil ik tot slot nog iets schrijven over de oorlog 1940-1945 en wat on ze gemeente daarvan ondervond. Laat ik dan beginnen met te zeggen dat Nieuwe Niedorp als dorp geheel ongeschonden uit de oorlog is gekomen. Maar een zeer treurig geval heeft zich voorgedaan. De ambstenaar ter secretarie, de heer Luitje Bakker, is door de Duitsers in januari 1945 gefusilleerd. Hij was 26 jaar, een bekwaam en door ieder geacht mens. Zijn beeltenis in brons liet het gemeentebestuur aanbrengen in de vestibule van het raadhuis. Deze goed gelijkende plaquette werd vervaardigd door de heer Sneltjes evacué uit Den Helder).

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1988 | | pagina 15