- 13 - Over Nieuwe Niedorp van 1893 tot 1953 (vervolg) Door het invoeren van de Noodwet Ouderdomsvoorziening" in het najaar van 1947is de minister-president Dr.Drees de géliefdste man geworden bij een groot deel van het volk. Die wet op de geldelijke uitkeringen aan mensen boven 65 jaar is gebleken een zegen te zijn voor velen.En al kleven er ze ker nog gebreken aan en al wordt er maar al te veel kritiek op uitgeoefend, het is de eerste stap geweestvoor een enigszins redelijke uitkering aan de versleten arbeider of kleine zelfstandige.De uitkering van de Raad van Ar beid was zo klein, dat het een bespotting leek. De verandering ten opzichte van de verzorging van de bejaarden is in deze 60 jaren groot Vroeger werden de behoeftigen maar zeer karig ondersteund en was hun lot in bijna alle plattelandsgemeenten, en ook wel in de steden, zeer hard. De laat ste jaren is daar een grondige verandering in gekomen. Er is een andere geest onder de mensen vaardig gewordennieuwe Tehuizen werden in verschillen de gemeenten gesticht. Het is alleen te betreuren, dat de bouwkosten op het ogenblik zo ontstellend hoog zijn, dat de verpleegkosten daardoor te zwaar worden beinvloed. Nieuwe Niedorp bezit sinds 1910 een vrij goed ingericht "Tehuis" en hoewel het niet dat kan worden, zoals de nieuw gestichte, toch is het de laatste jaren aanmerkelijk verbeterd en verfraaid. Vooral aan het inwendige wordt door de bestuurders grote aan dacht geschonken en op onderhoud en de verzorging van de verpleeg den wordt nooit bezuinigd. Het Tehuis in Nieuwe Niedorp staat tegenwoordig hoog in aanzien, zo wel bij de dorpelingen als bij vreemden en vele aanvragen van niet-gemeentenaren moesten worden afgewezen. - -O. --S - - - ~"V 0 A. Nieuwe Niedorp was sedert de Hervorming steeds een overwegend 1 ,~-v v- Protestantse gemeente De pastoor is indertijd met z'n hele parochie tot het Protestantisme overgegaan (volgens overlevering). De oude kerk, in de plaats waarvan in 1876 een nieuwe kerk is gebouwd, was oorspronkelijk een Rooms Katholieke kerk en gebouwd in 1546. Enkele families schijnen bij de overgang tot het Protestantisme trouw te zijn gebleven aan het oude geloof en denkelijk na deFranse revolutie gelukte het hun een kerk te stichten in 't Veld, waarbij ook de Katholieken van Oude Niedorp zich aansloten. In het jaar 1904 echter kocht de orde van de "Fransiscaners" een perceel bouwland op de hoek Ooievaarsweg-Paadje( nu provinciale weg) van de heer W.Stoop, wiens boerderij daar vlak tegen over lag. Met bekwame spoed werd reeds in januari 1905 met de bouw van een klooster begonnen en in September 1906 was het gebouw klaar. Nog enige jaren dus, dan bestaat het een halve eeuw en langzamerhand komen er meer Roomsen in de gemeente wonen. Er is een school gesticht in het bijgebouw van het klooster. De school is reeds te klein en er zal een nieuwe gebouwd worden in de kloostertuin. In de gemeente zijn thans van de zeven raadsleden twee van de Katholieke fractie. Dan is er in 1902 in ons dorp gestichteen vereniging het "Federatieve fonds" 't Was een gemeenschap waar ieder werkte naar z'n vermogen en ieder een zelfde zeggenschap had. De vacniging spoedig de Kolonie" genoemd) huurde de eerste jaren een stuk bouwland aan het Paadje van de heer J.Zwagerman.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1988 | | pagina 14