itwe De Boomen In het vorige informatieblad schreef ik iets over de inmiddels verdwenen en vergeten buurtschap de "Ouweniedorper Boome". Er werd van uitgegaan dat er ergens tussen Verlaat en De Weel een bos gelegen moest hebben. Welnu, op bijgevoegd kaartje (Gemeenteatlas v.N.Holland) de situatie weergevend in 1865 staat dit aangegeven. Het ligt in de Leierpolder aan de noordzijde van de molensloot vlak bij de voormalige buurtschap. Voorlopig nemen we maar aan, dat dit bos gebruikt is om het gehucht een naam te geven. Dit geldt dan tevens voor de Boomerwaal en de zeer kleine Boomerpolder tussen het kanaal en de provinciale weg. 5 (Overigens is er in die tijd nog een ander bos in de Leierpolder te vinden. In feite op vrijwel precies de zelfde plaats als de huidige aanplant in de bocht van de Leierpolderweg De Boome(n) in N.Niedorp betrof een bos, dat volgens een kaart van Gerrit Dirksz. Langendijk uit 1611 oostelijk van de Oosterweg was gelegenmisschien tussen de twee boerderijen die men er nu aantreft, maar het kan ook anders zijn. De kaarten uit die tijd waren niet erg nauwkeurig. Neemt men de tekening heel precies, dan is er sprake van een op zich zelf staand bosje bij de boerderij die de naam "De Boome" draagt en een groter bos aangeduid met Nydorper Boomen wat meer naar het zuiden. Het zwarte blokje links van de weg is als lang- huisstelp getekend. Men zou zich kunnen voorstellen dat dit pand gestaan zou kunnen hebben op de plaats waar men nu nog twee huizen aantreft. Voor de afdruk van het kaartje mijn verontschuldigingen: veel duidelijker kon het gewoon niet. Het brede water langs de Oosterweg werd de Boomsloot genoemd. Het vorm de een boezem)waterverbinding tus sen de Voorsloot en de Mientsloot. Bij de verkaveling is dit water vrij- wel geheel verloren gegaan. Er ligt nog een klein deel in open verbin ding met het kanaal ten gerieve van de Oosterpoldermoleneen iets groter stuk aan de overkant van het kanaal en verder een voor het dorpsgezicht belangrijk deel tussen de Dorpssloot en het restant van de meelmolen. Op het kaartje van 1611 staan zowel dit water als de 'nieuwe Nydorper meelmolen' afgebeeld. In 1894 raakte hij in brand en moest er weer een nieuwe gebouwd worden. Het restant dat wij kennen had een zekere charme zolang er wat wild groeiende bomen omheen stonden.. jkeuken

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1988 | | pagina 12