- 10 - Bijlage: Contract uit 1889 van de Leijerpolder met een zeilmaker. Het College van dagelijks bestuur van de Leijerpolder, gelegen onder de gemeenten Oude- en Nieuwe Niedorp, verklaart overeengekomen te zijn met de medeongetekende Klaas Pijpers zeilenmaker wonende te Alkmaar, als volgt: De contractant Klaas Pijpers neemt aan en verbindt zich le om elk jaar aan de eerst genoemde contractant ten behoeve van gezegde polder te leveren, een nieuw molenzeil, bestaande uit best zeildoek, een stormtouw, een vangtouw, een halstouw, een kruireep en een pallijn en verder al het touwwerk dat ten behoeve van de molen blijken mocht nodig te zijn. 2e om al de molenzeilen en de tot de molen behorende touwen in goede staat te onderhouden. Het College van dagelijks bestuur bovengenoemd heeft het recht hetgeen door de contractant Pijpers aan de polder wordt geleverd af te keuren. Hetgeen is afgekeurd zal door laatstgenoemde contractant op diens kosten weder tot zich worden genoemn: hij zorgt dat dadelijk voor het afgekeurde ander in de plaats wordt aangevoerd. Het onderhouden van de moelnzeilen en touwwerken geschiedt naar genoegen van voornoemd bestuur. De contractant Pijpers verbindt zich de levering van het zeil en de touwwerken te doen plaats hebben dadelijk nadat het daartoe door 't vanwege meergemelde bestuur zal zijn uitgenodigd. Deze overeenkomst is aangegaan voor de tijd van achttienhonderd negen en tachtig, voor welk jaar derhalve de levering van een zeil en de benodigde touwen, alsmede de reparatien, die blijken nodig te zijn, zullen plaats hebben. Wijders is door de aannemer de aannemingsprijs bedongen en door het College van dagelijks bestuur toegestaan een som van 48 gulden per jaar, te voldoen in de maand januari van het volgende jaar. Indien echter het bestuur met het geleverde of met de gedane reparatien geen genoegen heeft genomen, heeft de aannemer geen recht de aannemings penningen te vorderen. Eindelijk is door contractanten overeengekomen dat de zeilen en touwen die wegens ouderdom of uit enige andere hoofde niet meer gebruikt kunnen worden in eigendom overgaan aan de contractant Pijpers, en dat deze gehouden is bij het eindigen dezer overeenkomst zorg te dragen, dat in de molen des polders aanwezig is in dien staat waarin ze zich nu bevinden, hetzelfde aantal zeilen hetwelk thans zich in de molen bevindt, zijnde een nieuw zeil, drie gebruikte en twee te verstellen zeilen. De kosten van zegel en registratie dezer akte zullen komen voor rekening van de aannemer. Aldus gedaan den 26e maart 1889. Het bestuur voornoemd, de voorzitter G. Liefhebber de aannemer K. Pijpers Jan Smit

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1988 | | pagina 11