Reeds in 1983 is door mij in het oostelijk gedeelte van de Groetpolder een onderzoek ingesteld naar de steentijdbewohing. In dit geval was het bouwland omgeploegd tot een diepte van 45 centime ter waarbij de plaatselijk aanwezige veengrond op enkele plekken naar boven was geploegd. Hoewel de landeigenaar niets bijzonders in de veen grond had gevonden werd ik toch uitgenodigd eens een kijkje te komen ne men Tijdens de spoedig daarna gevolgde verkenning v;erd in de bovenliggende donkergekleurde veengrond een aantal scherven uit de steentijd gevonden Bij een uitgebreider onderzoek kon worden vastgesteld dat het hier een nederzettingsterrein betrof van enkele honderden vierkante meters groot De talrijke vondsten betroffen: aardewerkschervenklopstenen, een maal en wrijfsteen, een grote slijpsteen, houtskool, botten, vuurstenen schrabbers, harde brokken leem en van bot gemaakte priemen. Ook werden enkele grote afvalhopen met mosselschalen aangetroffen. Het zal duidelijk zijn dat de in dit artikel genoemde archeologische vondsten ons een welkome aanvulling geven op de beschreven plaatselijke historie. Voor het gehele gebied binnen de omringdijk mag het veel voldoening geven dat een 4500 jaar oude bewoning is vastgesteld. Hoewel een amateurarcheoloog door zijn vondsten de voordien onbekende historie werkelijkheid laat worden, dienen we te bedenken dat hij niets kan bereiken ronder de tips en medewerking van de boeren en bouwers die de West-Friese grond bewerken waarin de historie al zeer vele jaren ligt verborgen. Eveneens dienen wij ons er van bewust te zijn dat de archeologische vondsten gemeld dienen te worden aan de bevoegde instanties, opdat men middels een wetenschappelijk onderzoek de gegevens van het door de ama teur gelokaliseerde object kan verzamelen en uitwerken. AAT WIT. Vondsten uit de Steentijd. 2200 voor de jaartelling). Boven: enkele scherven van de z.g Standvoetbeker Onder: vuursteneqen schrabbers die werden gebruikt als mesje De overige voorwerpen zijn een drietal Stenen-bijlen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1986 | | pagina 21