- 17 - BEWONING TIJDENS DE LATE MIDDELEEUWEN Naar aanleiding van eerder vermelde bevindingen beperkt het archeolo gisch onderzoek zich niet meer alleen tot de dorpskern maar worden de omringende landerijen er eveneens bij betrokken. Te Nieuwe Niedorp heeft dit in zoverre sukses gehad dat enkele honder den meters achter de bebouwing ten oosten van de Nederlands Hervormde kerk, een oudere nederzetting is aangetroffen. Tot heden konden hier een vijftal bewoningslokaties worden gevonden. Aangetroffen werden Andenne, Sieburg en Pingsdorf steengoedalsmede Paffrath aardewerk. Ook werden meerdere brokjes huttenleem gevonden. Een groot gedeelte van het gevondene is afkomstig uit de oorspronke lijke baggerlaag van de talrijk aangetroffen gedempte slootjes die het onderzochte gebied doorsnijden. De indruk bestaat dat deze slootjes, waarvan de bodem zich thans bijna één meter beneden het maaiveld bevindt, gedempt zijn ten tijde van de eerste polderbemaling in het laatst van de vijftiende eeuw. Vermoedelijk zijn dit verkavelingssloten uit de veenontginningstijd. Het veen is in de late middeleeuwen door diverse oorzaken verdwenen met gevolg dat de oorspronkelijke sloten thans de indruk geven als greppels te zijn gegraven. De uit afvalkuilen en middeleeuwse sloten afkomstige scherven kunnen worden gedateerd in de tweede helft van de twaalfde eeuw tot laat veertiende eeuw. - Al eerder is opgemerkt dat het oudste in de dorpskern opgegraven aar dewerk afkomstig is uit de tweede helft van de veertiende eeuw. Dit sluit mooi aan bij het einde van de oudere bewoning in de ten zuid oosten van de huidige bebouwing gelegen nederzetting. Het zal duidelijk zijn dat deze archeologische onderzoeken ons veel informatie verschaffen op historisch gebied maar dat er eveneens weer nieuwe vragen naar voren komen. Laat middeleeuws aardewerk(Kogelpotten uit - 1300). Opgegraven achter de bebouwing ten z-o van de Nederl. Herv.kerk te Nieuwe Niedorp.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1986 | | pagina 18