- 2 - Nieuws over de restauratie van de Nederl.Herv. Kerk in Winkel Zoals in sommige perspublicaties al naar voren is gekomen, zal dan binnenkort toch een begin worden gemaakt met de restauratie van de kerk in Winkel. Deze uit 1844 stammende kerk is de laatste decennia ernstig in verval geraakt en restauratie is dringend noodzakelijk geworden. Van diverse kanten worden subsidies en b ij dragen verkregen en ook wordt er een beroep op de bevolking gedaan. Er is een restauratiecommissie gevormd die zich ondermeer bezig houdt met het verwerven van gelden. Het eerste doel van de commissie is om vijfentwintigduizend gulden bijeen te brengen. In deze restauratiecommissie hebben twee leden van de Stichting Historisch Niedorp zitting, t.w. Jan Smit en Herman Fijnheer Via allerlei akties, zoals een grote loterij, een concert en een rommelmarkt is al ongeveer 17.000 opgehaald. De totale restauratiekosten bedragen meer dan een miljoen gulden. In juni zal de restauratie officieel van start gaan. Het werk zal, in tegenstelling tot eerdere plannen om in fasen te werken, in zijn geheel worden uitgevoerd. Daarmee blijft het witte kerkje, dat uit de verte één van de herkenningspunten van Winkel is en een sfeer van nostalgie uitademt, behouden voor toekomstige generaties. In het kerktorentje heeft lange tijd een heel b ij zonder en zeer oud uurwerk gestaan dat momenteel wordt gerestaureerd en mogelijk weer op zijn oude plaats zal terugkeren. Over dit uurwerk, waarschijnlijk daterend uit de 14e eeuw, heeft Aat Wit in onze uitgave van juni 1984 een uitgebreid artikel gepubliceerd Na de restauratie zal het kerkgebouw een multifunctioneel karakter krijgen, zodat verenigingen een prachtige vergader- of oefenruimte tot hun beschikking krijgen. Voor de lezers die achter de restau ratie staan en misschien een finan ciële bijdrage willen leveren, volgt hier het bankreknummer van de rest. commissie: 370901908 Rabo Winkel. Wie weetkan ik in ons volgende in formatieblad melding maken van het bereiken van het streefbedrag. herman fijnheer

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1986 | | pagina 2