8. kaartje naar Johannes Dou 1680 Hier een duidelijk onderscheid tussen de Ooster - en Winkeler polder. Tenminste wat betreft de begrenzingen. De waterbeheersing was in grote lijnen een gemeenschappelijke aangelegenheid. De grens tussen beide polders viel samen met de gemeentegrenzen tussen Winkel en N.Niedorp, uitgezonderd de hoek tussen de Scheiders- weg in Winkel en de Nieuweniedorperweg. In de 20e eeuw doemt naast de Oosterweg een nieuwe naam op. We lezen op een topografische kaai't van 1933 Ooievaarsweg als naam voor de buurtschap bij het klooster. Nog wat later zal de naam Oosterweg uitsluitend gebruikt worden voor de weg langs de Boomen. De Limmerschou(w) heeft in het begin van deze eeuw nog niet de plaats ingenomen van de Winkelsweg naar de LangereisOok dat moet gebeurd zijn in een periode die niet ver achter ons ligt. Wie vanaf het klooster naar de Westfriesedijk wilde, volgde de z.g. Lammerschagerweg, haaks op de Winkelsweg. Het laatste stuk was niet veel meer dan een landpaadje. Toch staat dit pad al duidelijk aangegeven op de kaart van 1860. De Nieuwexveg op de scheiding van de Ooster - en Niedorper polder vinden we niet meer terug. In de 19e eeuw was hij echter nog aanwezig getuige een kaart van 1865. Het zal geen toeval zijn, dat de voormalige doopsgezinde kerk (waarvan de meesten onder ons zich de ruïne nog levendig herinneren aan deze weg was gelegen. Op de plaats waar zich nu de parkeeerplaats van de sportvelden bevindt. Op de kaart van 1680 is de Vaart tussen N.Niedorp en Winkel nog dunnetjes getekend. De wateren langs de Boomen (de Boomsloot) en de Nieuweniedorperweg zijn aanmerkelijk duidelijker. Op een kaart van omstreeks 1700 lijkt de Vaart verbreed. Mogelijk is er verband met de bouw van de nieuwe schutsluis in 1684. Het Kerkerijtje bij de Westfriesedijk wordt in 1680 niét als water aan gegeven, maar omstreeks 1700 wel. Er zal sprake zijn geweest van een moerassig gebied met een wisselend aanzien. De ene keer meer land, de andere keer meer water. De z.g. Oostelijke Kerckerijd in N.Niedorp, ten noordoosten van De Rijd, bestond ook uit rietlanden. Deze werden in 1635 drooggelegd. Het Kerkerijtje in Winkel pas in 1857. Het is merkwaardig dat het oude Friese woord rijd of rijt waterloop of brede greppel betekentEn geen rietzoals men zou verwachten- In onze omgeving komt het woord ook voor in Tjaddinxrijtpolder en in Segerijd. Deze Segerijd vormde oorspronkelijk een eenheid met de Winkeler - en Oosterpolder. Het was een meertje dat in 1634 met enkele 'braakjes' werd drooggemaakt Vandaar dit jaar de viering van het 350 jarig bestaan van de Braakpolder. jkeuken

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1984 | | pagina 9