Vogels en andere dieren in vroeger jaren. 5. Onderstaand artikel is geschreven voor het jaarverslag 1984 van de vogelwerkgroep Niedorp. Het lijkt ons voldoende historisch interessant om in dit informatieblad te worden opgenomen. Een opsomming te geven van aantallen en soorten vogels die vroeger in onze omgeving werden waargenomen is helaas een onmogeliike opgave doordat telgegevens van vóór 1965 ontbreken. Een onderzoek in de archieven van de voormalige gemeenten Nieuwe Niedorp, Oude Niedorp en Winkel leverde desondanks een aantal gegevens op die wij u niet willen onthouden. Al van oudsher was in de drie voormalige gemeenten een verordening van kracht op het "uitroeien" van Roeken- en Eksternesten. Dit hield in dat de eigenaren van bomen of struikgewas verplicht waren de zich daar eventueel in bevindende Ekster- of Roekennesten te "roden" of uit te stoten. Ter kontrole van één en ander werd jaarlijks in de derde week van mei door een daartoe benoemde commissie, de Roeken- en Eksterschouw gehouden. Gezeten in een door paarden getrokken wagen liet de commissie zich langs de klei wegen rijden om bomen en struiken te kontroleren op aanwezigheid van Ekster- of Roekennesten. Aan het einde van de dag werd gezamenlijk gedineerd op kosten van de gemeenschap. Omdat men van oordeel was dat zij schade toe brachten aan de "veldgewassen en boomvruchten" werd door de gemeentebesturen voor elke gedode en ingeleverde Roek, Kauw en Ekster een premie van 10 cent betaald. Omdat de Zwarte Kraai niet met name wordt genoemd, zal deze vermoedelijk bij de Roeken ingedeeld zijn geweest. Als we er van uit gaan dat deze vervolging eveneens in andere gemeenten aan de orde was, kunnen wij ons er over verwonderen dat er desondanks per voormalige gemeente nog 5 tot 60 Eksters en Kraaien per jaar werden ingeleverd. Vermoedelijk hebben deze vogels vanwege hun aangeboren schuwheid tot op de dag van vandaag weten stand te houden. Vervolging van Otters. Op het inleveren van gedode Otters was eveneens een premie gesteld, te weten voor een oude Otter 3,00 een jonge Otter 1,50. Men was van mening dat de Otter ver volgd diende te worden omdat hij per dag 1 a 2 kilo vis weet te verorberen en daarbij eieren ook niet versmaadt. Dat de Otter eveneens de Muskusrat, de Mol en ook de Muis op zijn menu lijst heeft staan vond men blijkbaar van minder belang. Aangezien de uitbetaalde premies in de 18e eeuw nauwkeurig werden ver antwoord hebben we een betrouwbare indruk over het vóórkomen van de Otter in de voormalige gemeenten Nieuwe Niedorp, Oude Niedorp en Winkel

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1984 | | pagina 6