De sluisdeuren, die er naar onze smaak intussen wat mat bijstonden, waren door de heren Wit en Bruin in de koolteer gezet. Enkele schijnwerpers zorgden er voor dat de jubilerende kolk ook 's avonds gezien mocht worden. Ongeveer 250 bezoekers toonden hun belangstelling. Een tiental nieuwe donateurs kon worden ingeschreven. Het ligt zeker in de bedoeling om bij passende gelegenheid ook in andere woonkernen een dergelijke expositie te houden. Bomen Het volgend voorjaar zullen we met hulp van een deskundige proberen na te gaan welke bomen extra aandacht verdienen. Het is niet ondenkbaar dat we door de grootte van het gebied en de beperkte tijd die we er aan kunnen besteden wat over het hoofd zullen zien. Tips zijn dus zeer welkom. De situatie aan de Oosterweg is inmiddels ongewijzigd. We hadden graag gezien dat er tenminste op het gedeelte ten zuiden van de Westermolen al nieuwe wilgen konden worden geplant. Het Hoogheemraadschap heeft nog weinig zin om daar medewerking aan te verlenen. Zo veel mogelijk ruimte voor het machinaal schoon houden van het kleine bermslootje is nog steeds het hoofdmotief. De onderhandelingen zijn nog niet af gesloten, zodat we nog hoop mogen koesteren... Het_Historisch_Genootschap_Oud_Westfriesland^ Een pluim op de hoed van het Historisch Genootschap Oud Westfriesland dat ter ge legenheid van het 60-jarig bestaan een uitgebreide diaserie heeft geschonken aan alle lagere scholen in ons gewest. Hierin komen afbeeldingen voor van de Westfriese steden, molens, kaarten, terpen, archeologische vondsten enz. enz. Ter illustratie van de stelpboerderijen en het Sint Maartenfeest zijn twee schilderijen van Janne Kuiper gebruikt! Inmiddels zijn A. Wit en J. Smit aangezocht om als zogenaamde correspondenten op te treden voor de Commissie Landelijk Schoon van het genootschap. Dat betekent rapporteren en adviseren in verband met allerlei bedreigde historische zaken. Maar ook steun krijgen bij het aanvragen van subsidies bij overheidsin stanties voor bepaalde restauratiewerkzaamheden. Zo schijnt het op het ogenblik vrijwel zeker te zijn dat een provinciale subsidie zal worden verleend voor restauratie van de oude gietijzeren toegangspoort van de Algemene Begraafplaats in Nieuwe Niedorp. Deze uit 1877 daterende poort zou in verband met zijn zeer slechte staat door de gemeente worden verwijderd. Enkele leden van onze stichting zouden dat zeer betreuren en hebben zich persoonlijk ingezet voor behoud. De Commissie Landelijk Schoon heeft daarbij de nodige steun verleend. Zo zal zij ook een belangrijke rol kunnen gaan spelen bij het behoud van de Nederlands Her vormde kerk in Winkel. Als landschappelijk element kan deze kerk niet gemist worden en voor het dorpsbeeld van Winkel geldt dat zeker zo sterk! J. Keuken.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1984 | | pagina 3