Verslag van de sekretaris. 1. Inventarisatie van de boerderijen^ In het afgelopen jaar zijn ongeveer 150 boerderijen door ons bezocht. Er zijn foto's genomen en bijzonderheden genoteerd als bijvoorbeeld datering van de hoofdvorm, al of niet gewijzigde details, dakbedekking, bouwmaterialen, raam- indeling, erfindeling en erfbeplanting. Vrijwel overal werden de leden van de werkgroep zeer positief ontvangen. Men vond het best zinvol om eens even stil te staan bij de historische ontwikkeling van de boerderijen. Allerlei aardige ge gevens kwamen boven water, zoals bijvoorbeeld de zogenaamde duizend gulden boerderijen aan 't Paadje. Een rijtje stelpen zou in de tweede helft van de vorige eeuw voor genoemd bedrag zijn gebouwd. Dat suggereert een mogelijke af splitsing van stukken land die tot op dat moment behoorden aan grote boeren van de Langereis (of Nieuwe Niedorp). Een en ander zou nog eens nagetrokken kunnen worden in de archieven voor de notariële akten. Het levert wellicht een aardig stukje economische geschiedenis op. Volgend jaar zal de inventarisatie worden voltooid. Of we ook bereid zullen zijn bij een uitbreiding van de gemeente met Barsingerhorn onze grenzen te verleggen is zeer de vraag. Misschien kunnen we anderen enthousiast maken om in hun woon gebied de stand van zaken voor het nageslacht vast te leggen. De_trambrug_aan_de_Langereis_L Als het in alle redelijkheid mogelijk was geweest om deze oude ijzeren brug te behouden had onze stichting dat zeker nagestreefd. Zesentachtig jaren (zonder het nodige onderhoud) hadden intussen dusdanige sporen achtergelaten dat er aan reparatie niet meer te denken viel. Er begon langzamerhand een gevaarlijke situatie te ontstaan. Daarom hadden de gemeente Niedorp en Hoogwoud al enige jaren geleden besloten om de brug met inbegrip van de hoofden maar af te breken. Hoewel de kredieten voor de sloop al vastgesteld waren, werd er getalmd met de afwikkeling. Gelukkig voor ons, want na het nodige overleg met beide betrokken gemeenten is inmiddels de brug verwijderd, maar mochten de hoofden blijven staan. Er werden nogal wat sloopkosten bespaard en onze stichting mocht wat overhouden aan de verkoop van het oud ijzer. Hiervan kunnen onder andere herstelwerkzaamheden aan het metselwerk plaatsvinden. In een van de scheuren is inmiddels een vlier omhooggeschotende vergankelijk heid illusterend van zowel de gebruikte bakstenen als de harde natuursteen. Het zou misschien nog niet zo gek zijn om juist die ene vlier maar eens zijn gang te 1 aten gaan De_trambaan_bi j__de_Lut j_ewinkeler_Weer e^_ Langzaam maar zeker vorderen hier de werkzaamheden die er toe moeten leiden dat er mettertijd weer een stukje spoorweg komt te liggen. Het talud bleek in de loop van de jaren op deze plaats niet verlaagd, maar "juist verhoogd. Om de grindlaag op de juiste hoogte te krijgen moest een deel van de grond worden afgegraven. Dankzij Hoogovens en de firma Spaansen zullen een dertig meter rails kunnen worden aangevoerd. Er zijn nogal wat problemen met de toeganke lijkheid van het terrein voor zwaar transport. De oplossing moet worden gezocht in moeizaam handwerk en zeer droge perioden. Het reeds door ons geplaatste oude ijzeren hekwerk zal nog op de een of andere wijze verstevigd moeten worden wil het als noodzakelijke vee-kering kunnen voldoen. Zo zal het nog wel even duren voor alles er zo bijligt als we ons hadden voorgesteld. De_expo s i t i_e_Sclauü s lu i In oktober heeft onze stichting van harte medewerking verleend aan een initiatief van de heer J. Stammes om in het Dorpshuis Prins Maurits het 300-jarig bestaan van de schutsluis te vieren. Er werd een tentoonstelling georganiseerd waarbij de foto boeken uit het gemeentelijk archief de hoofdschotel vormden, samen met de onvol prezen diavoorstellingen van de heer C. Modder en de dorpsgezichten van Jannie Kuiper

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1984 | | pagina 2