OEFENINGEN, God-lijcke, Wis-konftige, cn Natucrlijcke dingen. V&m tn Dat gttjanDttt tooiöt. een gefïclt D002 -8- geboren te Niedorp, werd in 1684 door het stedelijk bestuur van Emden tot boekhouder aan de bouwhof en ook tot onderwijzer in de stuurmanskunst be noemd Pieter Rembrantsz. van Nierop, een zoon van de broer van Dirck Rembrantsz., waar hij inwoonde, liet enige jaren na het overlijden van zijn oom in druk ver schijnen: "Brieven door enige Wiskunstenaren", geschreven aan Dirck Rembrantsz van Nierop, bevattende 64 brieven. VERSCHENEN BOEKEN Van de hand van Dirck Rembrantsz. verschenen in de periode 1653-1680 een groot aantal werken: Het "Nieuw-Dubbelt-Nierper-Graed-Boeck".beleefde 14 drukken, waarvan reeds ne gen drukken tijdens zijn leven. Ook zijn werken"Onderwijs der Zeevaert" en "Des Aertrijcks beweging en zonne stilstand" werden vaak herdrukt. Het journaal van de zeevaarder Abel Tasman werd door hem bewerkt en uitge geven. Samen met zeevaarder Willem de Vlaming vervaardigde hij zeekaarten. Op het titelblad van zijn boeken noemde Dirck zich altijd "liefhebber der Mathematische Konsten". In het gemeentelijk archief van Niedorp bevinden zich een achttal boekwerken van Dirck Rembrantsz. over de stuurmanskunst en sterrenkunde. Bij de fatale brand waarbij het Nieuwe Niedorper Gemeentehuis verloren ging, liepen de 17e eeuwse boekwerken geen spatje waterschade op. Ze worden nu bewaard in de nieuwe archiefkluis van het Niedorper Gemeentehuis aan de Meet. Jan Smit Benige I N Teneerften Van des Werclts Scheppinge. Ten tweeden, Een Meetkonftigc befchryvinge des geheelen Aertkloots. Tenderden het maeckfel vanalderhandcKaerten. Ten vierdenVan de Cometen ofStaert-ftarren hacr vcrfchijninge. Dirck RimbranTsz. van Nierop Lief hebber der Mathcmatife Konften. f atnfbrbamöp Cerritv«n Gocdesfcergh23orchbcrftoopn' oy't J&attr/ &pbt $ieutoe-2&;ugf)i66j>.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1984 | | pagina 9