-3- VOORMALIGE TRAMBAAN We zouden ons inspannen om iets van de voormalige trambaan te redden. Dat heeft resultaat opgeleverd. Zowel de Gemeente als de Provincie stemmen er mee in dat onze stichting het beheer krijgt over een stuk grond aan de Lutjewinkeler Weere. In samenwerking met de heer Reijne zal het talud worden hersteld en een en ander worden onderhouden. Inmiddels zijn er al de nodige werkzaamheden verricht aan het oude ijzeren hekwerk. De meeste palen bleken dermate doorgeroest, dat ze moesten worden vervangen door andere die we gelukkig nog konden bemachtigen op een wat verder gelegen stuk dat binnenkort gevlakt zal worden. De heer Aalbregtse zal voor ons een stukje spoorweg versieren, waardoor we een duidelijk herkenbaar geheel kunnen maken. De brughoofden bleken nauwelijks restauratie te behoeven. Mettertijd hoort U hier meer over. De brughoofden aan de Langereis zullen, zoals het zich nu laat aanzien, niet worden gesloopt. Ze staan niemand in de weg, illustreren mede een stukje spoorweggeschiedenis (en sparen de niet onaanzienlijke sloopkosten) WILGEN OOSTERWEG Zoals uit ons vorige informatieblad mocht blijken, zijn er pogingen aange wend om de wilgen aan de Oosterweg te redden. Er is een deskundige van Staatsbosbeheer aangetrokken om zijn visie te geven en er zijn gesprekken gevoerd met diverse instanties. Aan begrip geen gebrek. Het Hoogheemraadschap is bereid om een deel van de bomen te laten staan, waar wij juist een heraanplant zouden willen zien van wat verloren is gegaan. Om een lang verhaal kort te maken: De natuur- en milieuvereniging Wierhaven is er bij betrokken. Een groep mensen die (provinciaal erkend en gesteund) landschappelijke werk zaamheden verricht die niet goed meer blijken te passen in de grootschalige aanpak van diverse bestuurslichamen. Het deskundig onderhoud van knotwilgen is één van de meest bekende activi teiten. Er zijn nog geen duidelijke besluiten gevallen. We zullen er maar het beste van hopen. VERDWIJNEN VAN BOMEN Hoe noodzakelijk het is om ons ook met bomen bezig te houden, bleek uit een andere kaalslag aan De Rijd. Bij het bouwrijp maken van een stuk grond zijn wat merkwaardige vergissingen gemaakt waarbij verwijten vielen, maar de open haard het laatste woord had. Helaas brandde kort daarna het aardige oude huis van de familie Koks af, wat ook weer tot gevolg had dat er nog meer groen verdween. Tot onze verbijstering verdwenen enige tijd later de bomen om de oude halve meelmolen aan de Oosterweg. Juist die wilgen, essen en esdoorns gaven dit bouwwerk het noodzakelijke decor. We hebben nu besloten om in onze gemeente met hulp van een deskundige zeer oude en anderszins belangwekkende bomen in kaart te brengen. Mogelijk dat we voor het groene aanzien van onze dorpen iets kunnen bete kenen DONATEURS Als laatste opmerking: het aantal donateurs van onze stichting stijgt lang zaam maar zeker. We tellen er op dit ogenblik meer dan 125. Dat is een verheugende ontwikkeling. J. Keuken.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1984 | | pagina 4