Wij zijn haar zeer erkentelijk voor haar fraaie werk en hebben besloten om beide ontwerpen te laten afdrukken. Zij die in aanmerking komen mogen hun voorkeur laten blijken. Trees van Ingen-Schenau verzorgt uiteraard ook de uiteindelijke invulling. Bij de heer Wissink gaf dat de volgende tekst: Onze stichting betuigt hierbij haar bijzondere waardering voor de wijze waarop u met uw woonhuis het dorpsgezicht van Nieuwe Niedorp heeft verfraaid. Er wordt geen nadere precisering gegeven, daar is noch de ruimte voor, noch de gevoelde noodzaak. INVENTARISATIE BOERDERIJEN Uiteraard hebben we ons niet alleen bezig gehouden met oorkonden.De inven tarisatie van de boerderijen in onze gemeente heeft al de nodige tijd ge vergd. Dit jaar beperken we ons tot het zuidelijk deel van de gemeente. A. Wit bepaalt zich tot het fotograferen en de andere leden van de stichting bezoeken in groepjes van twee de boerderijen om de formulieren zo exact mogelijk in te vullen. Het vaststellen van het bouwjaar levert nogal eens moeilijkheden op. Het is overigens opvallend hoeveel stelpen er in de loop van de tijd op de één of andere wijze zijn gewijzigd; dat geldt in de eerste plaats voor de raampartijen. We krijgen het gevoel, dat we eigenlijk al te laat bezig zijn met het vast leggen van deze kennelijk verouderde bouwvormen. Maar beter laat dan nooit. Hulp hebben we gekregen van de heren M. Kampen, Arn. Wit en J.Fijnheer, als mede van mevrouw N. Fijnheer-Rotgans. Het uiteindelijke resultaat gaat -veiligheidshalve- in het gemeentearchief. Copieën gaan naar een landelijke instantie en naar ons eigen archief. Het fotografisch vastleggen van algemene bouwkundige elementen in onze gemeen te, als makelaars, bovenlichten en dergelijke hebben we nog maar wat uit gesteld. Dat werd even te veel van het goede. Overigens is onze stichting met een tweede lid uit Winkel uitgebreid. Naast H. Fijnheer bleek ook J. Smit (al bekend om zijn vele historische publi caties, onder andere in het jaarboek van het Historisch Genootschap West- Friesland) bereid om onze gelederen te versterken. Het lijkt ons geen gekke gedacht om onze informatiebladen maar goed te be- waren. (Zie onze brief van 8 juni j.1.) DE ROODE EENHOORN De heer Burger, eigenaar van "De Roode Eenhoorn", is door ons benaderd in verband met mogelijke restauratie van het karakteristieke voorcafé. In de loop der jaren zijn er veranderingen aangebracht die misschien zouden kunnen worden teruggeschroefd. Tot onze verrassing vonden we bij de heer Burger een zeer willig oor. Hij denkt er over om weer een oorspronkelijke houten klokgevel aan te brengen I Zo mogelijk zal ook de zijgevel in de oude staat worden teruggebracht. Dat zijn prettige berichten. PROVINCIALE MONUMENTENLIJST Na plaatsing van een aantal gebouwen op de Provinciale Monumentenlijst leek het er even op dat men wat achteloos voorbij was gegaan aan enkele karak teristieke bouwwerken in Winkel. Dat bleek te maken te hebben met inmiddels verouderde bestemmingsplannen die dan ook 'herzien' zullen worden. Men hoeft dus niet meer ongerust te zijn dat bijvoorbeeld het voormalige notarishuis aan de Bosstraat vergeten wordt.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1984 | | pagina 3