-Q- Door het archeologisch onderzoek kon globaal worden berekend dat ter plaatse in totaal 600 a 700 personen zijn begraven. Hiervan zijn 165 skeletten opgegraven, apart verpakt in genummerde plastic zakken om wetenschappe lijk te worden onderzocht door een antropoloog. Met een derge lijk onderzoek hoopt men een in zicht te krijgen over onder andere leeftijd, geslacht, ver wantschap enz. Opvallend was dat de gebitten nog geheel gaaf wa ren wat te danken is aan het feit, dat de mensen in die ja ren blijkbaar nog geen zoetig heid aten. Aanduiding van het "kerkhof" op een kadastrale kaart uit 1920. |lci>ibnk NEDERZETTINGSSPOREN UIT DE KAROLINGISCHE TIJD. In de proefsleuven die ten behoeve van het onderzoek waren gegraven werd een behoorlijk aantal verspreid liggende aardewerk-scherven gevonden die geda teerd konden worden vanaf de negende tot twaalfde eeuw. Onder de aan de buitenzijde liggende skeletten troffen we op een tweetal plaatsen een smalle concentratie aan van harde kleideeltjes met grotere en kleine potscherven. Deze concentraties met een onderlinge afstand van ongeveer 5 meter liepen door in het nog niet onderzocht gedeelte naast de gegraven 2,5 meter brede sleuf. In september - oktober 1983 is dit 40 m2 grote gedeelte nauwgezet door ons afgegraven. Na verwijdering van de bovenste laag ter dikte van 25 cm, moesten eerst een 25-tal skeletten, na te zijn opgemeten en in tekening gebracht, worden uitgegraven. In de onderste op de klei liggende veenachtige laag werd een groot aantal harde en gedeeltelijk gebakken stukjes klei in allerlei grillige vormen aangetroffen. Dit betrof zogenaamde huttenleem, dat vermoedelijk gedeeltelijk gebakken is ach tergebleven na een plaatgevonden hebbende brand. De in vrij groten getale tussen de kleideeltjes liggende potscherven konden worden gedateerd in de periode 750 - 900 van onze jaartelling. Tussen de scher ven bevonden er zich enkele die waren voorzien van radstempelindrukken, een voor die tijd kenmerkende versiering. -7-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1983 | | pagina 6