VERSLAG VAN DE SECRETARIS. Na de restauratie van de schutsluis in Nieuwe Niedorp en het verschijnen van Aat Wit's boek over de historie van Niedorp, waarvan overigens binnen kort de tweede druk verschijnt, is onze stichting niet in slaap gedommeld. Deze indruk zou gewekt kunnen worden door het uitblijven van verdere spec taculaire ondernemingen. We kunnen ons voorstellen dat velen van mening zijn dat de brug over de sluis veranderd zou moeten worden in een stijl overeenkomend met de vroegere vorm. (We zouden hierbij kunnen denken aan de brug in de Mienakker tussen de Langereis en Aartswoud.) Er zouden po gingen in het werk gesteld kunnen worden om het klokketorentje weer op het voormalige raadhuis geplaatst te krijgen... Door de teruglopende con junctuur past ons enige bescheidenheid. Er kan niet voortdurend worden aangeklopt om de noodzakelijke financiële bijdragen. Maar wat in een goed vat zit, verzuurt niet. In elk geval vinden we de hele situatie om de sluis en de aansluitende Oosterweg van groot belang; zowel uit het oogpunt van dorpsgezicht als historische overwegingen. Tot voor kort was deze ingang tot het dorp van een opvallend landelijk karakter. Komend langs de monumentale Oostermolen had men rechts de brede Boomsloot die de Nieuweniedorper Voorsloot met het kanaal verbond en links een diepliggende sloot langs een sterk hellende berm vol knotwilligen Het dorp zelf werd zichtbaar als een schilderachtig geheel tussen het ge boomte. De hoofdlijnen werden aangegeven door de kerktoren, stolpen van boerderijen en de klokketoren van het raadhuis. In vrij korte tijd werden hier landschappelijke verliezen geboekt. Successievelijk werd een boomgaard vervangen door een groot parkeerterrein, de Boomsloot opgeofferd in het kader van de verkaveling, het café de Prins Maurits en het klokketorentje van het raadhuis verwoest door brand. De laatste jaren viel het grootste deel van de grote bomen achter de boerderij van Van Moorselaar door de iepespintkever waardoor het uitzicht op het dorp ten westen van de Oosterweg inboette aan aantrekkelijkheid. Aan de oostelijke zijde kwam het plan De Veert van de grond. We hebben kunnen voorkomen dat de sluiskolk werd volgestort met grond. Een opvallend eensgezinde raad stemde voor restauratie. Dit leidde tot een indrukwekkend resultaat; al vonden sommigen dat de kosten hoger waren uitgevallen dan wenselijk was geweest. In stilte heeft onze stichting er toe bijgedragen dat het oude molenaars huis tegenover het voormalige raadhuis niet werd afgebroken. Het restant van de Boomsloot, tegenover de resten van de meelmolen, zal, mede op ons verzoek, door de gemeente worden uitgebaggerd en ontdaan van ontsierende rommel. We vinden dat de resten van de meelmolen niet zo maar mogen worden gesloopt en dat het slootje dat met een overloop met de sluiskolk verbonden is, moet blijven bestaan. Het rioolgemaaltje aan de Oosterweg moet naar onze mening aan het oog worden onttrokken door een passende beplanting. Hiertoe hebben we een gesprek aangevraagd met het Hoogheemraad. Tevens zullen we pleiten voor vervanging van de dode knotwilgen aan de oostelijke zijde van de weg (en niet aan de andere zijde zoals sommigen schijnen te willen). We vinden overigens, dat er naast de gerestaureerde sluis nog een opvallend positief feit moet worden genoemd en dat is de wijze waarop de timmermans werkplaats annex woonhuis naast het voormalige raadhuis is opgeknapt. We stellen ons voor dat onze stichting dergelijke verbouwingen in de toekomst zal honoreren met een passende oorkonde omdat ze van grote betekenis zijn voor het dorpsbeeld. We willen hierbij opmerken dat alle opvallende restauraties of andere belang rijke bouwkundige bijdragen in onze gemeente voornoemde waardering kunnen krij gen -3-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1983 | | pagina 2