ook of van welke partij. Moeilijke dagen hebt U hiergehad, dagen waarop de kritiek niet gespaard werd (Falkland), maar daarnaast hebt ge veel goeds mogen ondervinden en veel voldoening van Uw optreden. We hopen van harte dat U nog vele jaren onze burgemeester zult mogen zijn. De gemeentesecretaris, de heer W. Bruul, sloot zich aan bij deze lovende woorden en getuigde namens het ambtenarenkorps van de hoogachting die zij de burge meester toedragen. De heer Bruul lardeerde zijn gloed- volle betoog met enkele getallen. Tijdens het burgemees- terschap van Jhr. Van Foreest hebben er 25 raadsleden in de gemeenteraad zitting gehad. Van de eerste 7 waren er nog 2 in leven. Hij heefit 214 openbare raadsvergaderin- gen gepresideerd, eveneens 214 huwelijken voltrokken en er zijn 554 bouwvergunningen voor nieuwe wonin- gen uitgereikt. De eerste door de burgemeester gete- kende gemeenterekening beliep een bedrag van nog geen f20.000,— en de laatste f350.000,—. Onder zijn bestuur heeft de gemeente dan ook een grote vooruitgang doorge- maakt. Het ambtenarenkorps bood hem vervolgens een zilveren asbak aan met als randschrift: 'Op 1 juli 1930 aan Afb. 4: De burgemeester achter zijn tafel in het raadhuis. Jhr. N. van Foreest bij diens 25-jarig jubile als burgemees ter van Heiloo aangeboden door de ambtenaren. Dankwoord van de jubilaris: Het heil van Heiloo Erkentelijk voor alle huldebetuigingen benadrukte de burgemeester dat deze niet alleen hem toekwamen, maar ook de wethouders, raadsleden en bovenal aan de gemeentesecretaris, net als hij afkomstig uit Wieringer- waard. Zonder hun steun zou hem nooit zijn gelukt tot stand te brengen wat vandaag aan hem wordt toege- schreven. Hij wees erop dat in de raadsvergaderingen de meningen van de verschillende leden altijd werden geeerbiedigd en gewaardeerd omdat ieder wist dat slechts het heil van Heiloo bedoeld werd. Hij beschouwde het als een grote eer het geschenk van de raad te mogen aanvaarden, als ook het schitterende cadeau van de ambtenaren dat zeker een plaats op zijn tafel zou krijgen (zie afb. 4). Hij meende als vaststaand te mogen aanne- men dat de geest van samenwerking in het belang van de gemeente niet zal verslappen en hoopte nog veel te mogen doen voor het mooie dorp Heiloo, opdat het mag blijven groeien en bloeien. De burgers bieden hun geschenk aan Vergezeld van zijn familie, de raadsleden en andere genodigden nam de jubilaris plaats op het bordes. Namens de burgers stelde de heer Hopman, voorzitter van het uitvoerend comite, de inmiddels overbodig geworden vraag of er reden was voor feestelijkheid. Om te illustreren hoezeer de gemeente er de afgelopen 25 jaar op vooruit is gegaan deelde hij mee dat Heiloo in 1905 ruim 2000 inwoners telde, twee jaar later 2700, vijf jaar geleden 3700 en thans ruim 4700 inwoners kende. Als voorbeelden van hetgeen in al die jaren tot stand is gekomen noemde hij de bouw van scholen, de verhar- ding van wegen en de aanleg van electriciteit, gas en waterleiding. Voorts waren de aankopen van het Gemeentebos en van het bos van de NV Nijenburg grote verbeteringen in het belang van de burgers, terwijl het in aanleg zijnde rijwielpad naar Egmond de gemeente als aantrekkelijk woonoord ongetwijfeld nog meer bekend- heid zou geven. Speciale dank ging uit naar de jubilaris, daarin bijgestaan door het hele gemeentebestuur, voor de getroffen voorzieningen in de oorlogstijd en de daarop volgende distributiejaren. Immers, het optreden van de autoriteiten heeft het mogelijk gemaakt dat er in 7

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2016 | | pagina 9