Afb. 3: Op vrijdag 25 november 1927 werd het nieuwe raadhuis (architect D. Saal, aannemer M. van Steegofficieel in gebruik genomen. Behalve de gemeentebestuurders en bun echtgenotes, de commissaris van de koningin in Noord- Holland en de burgemeesters uit de omgeving, waren ook de dominee, de pastoor en de gemeentearts bij de feestelijk gebeuren aanwezig. Op de foto komen onder andere voor, van links naar rechts en van voor naar achter: commissaris van de koningin jonkheer Ro'ell, burgemeester jonkheer N. van Foreest, A.J.C. Maas Geesteranus, W. Bruul, en J. Ligthart; daarachter onder anderen: mevrouw V.d. Vail, dr. L. Hoekstra, mevrouw Bruul-Lont, mevrouw Maas Geesteranus, burgemeester Wendelaar van Alkmaar, mejujfrouw Maas Geesteranus, gemeentesecretaris Koelman van Alkmaar, dominee D. Eilerts de Haan en pastoor A.J.M. Van Meeuwen. Een speciale raadsvergadering Voor de huldiging van de jubilaris was een bijzondere openbare raadsvergadering belegd. Er waren vele geno- digden: familieleden van de jubilaris, leden van het ere- en uitvoerend comite, de hoofden van de scholen, de directeuren van de muziekkorpsen, ambtenaren van de gemeente en nog vele anderen. Zij begaven zich via de door de bloemisten-patroonsvereniging smaakvol versierde hal naar de Raadszaal waar wethouder Maas Geesteranus het woord nam. (zie afb. 3) Hij memoreerde dat hij 22 jaar lang het bestuur van Jhr. Van Foreest van nabij heeft kunnen gadeslaan en had niets dan lof voor diens grote werkkracht en werklust. Een opsomming van alles wat de burgemeester in die jaren in Heiloo tot stand had gebracht gaf hij niet, maar hij constateerde wel dat de gemeente in die tijd in alle opzichten ten zeerste vooruit was gegaan. Als huldeblijk hebben de raadsleden op het trappen- huis van het Raadhuis gebrandschilderde ramen doen aanbrengen, vervaardigd door de glazenier Trautwein uit Haarlem (zie omslag). De ramen stellen voor de familie- wapens van het geslacht Van Foreest, het wapen van Heiloo met daaronder het huis Nijenburg en de Witte Kerk en zijn voorzien van de naam van de jubilaris met de jaartallen 1903-1930. Naar de mening van Maas Geesteranus was het feest een bewijs van toewijding van de burgerij. Hij hoopte dan ook dat de burgemeester de gemeente nog vele jaren zou mogen besturen en haar tot steeds hogere bloei zal mogen brengen. Ook het oudste raadslid, de heer P. van't Veer, getuigde van de belangrijke vooruitgang van de gemeente in de laatste 25 jaar. Van een weinig betekenend dorp was Heiloo een gemeente geworden waarvan de naam met ere tot ver buiten de provincie werd genoemd. Hij koos zijn woorden als volgt: "Wij hebben U leren kennen als een humaan mens, steeds bereid het oor te lenen aan verzoeken ofklachten van wien 6 &3i

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2016 | | pagina 8