HET FEEST IN HEILOO. Zilveren ambtsjubile van den burgemeester. Ook de kranten besteedden aandacht aan de feestelijkheden (fragment uit de Alkmaarsche Courant van 1 juli 1930) ljuli 1930: een historische dag Talloze vergaderingen volgden, drie maanden lang was de gemeente in rep en roer, maar op 1 juli stonden de burgers van Heiloo in afwachting klaar voor wat komen ging- Door een ere-escorte van de Landelijke Rijvereniging, een deputatie uit het huldigingscomite en uit het ereco- mite, werd de jubilaris met koetsjes opgehaald van het Huis Nijenburg (zie afb. 2). Voor het Raadhuis boden kinderen onder klokgelui een hulde aan. Vervolgens werd de jubilaris in de Raadszaal door de gemeenteraad ontvangen en gecomplimenteerd. De heer Hopman sprak de burgemeester toe en bood hem 'het geschenk der gemeentenaren' aan een fontein naar het ontwerp van architect Saal uit Alkmaar, die zou worden geplaatst in het gazon voor het Raadhuis. Op het sportterrein achter Hollands Roem vond de opstelling van de optocht plaats. Sport- en kinderwagens maakten zich klaar, rijwielen en transportrijwielen, luxe- en vrachtauto's, reclameauto's, praal- en zegewagens, paarden en paard-en-wagens, zang- en muziekgezel- schappen. En terwijl de lange stoet zich door de straten voortbewoog wapperden links en rechts de vlaggen die alle inwoners hadden uitgestoken. Hoc bet dorp heat riert. I Hefloo viert (cot vandaag. Ecu stralcndr zon overgict era bl oerocn vers iering in dr omgevmg van het raadbua, vlaggra in groo- ten gtule wapperen van dc buizcn <Jer in w oners, era ccrcpocrt op dra Straatwcg na bijj het raadhuis., alles getuigt van era vreug- drvollr stemming in het dorp op dezea dap, nu burgemeester jhr. N. van roreest zi;n 25-jarig ambtsjubtM viert. 25 jaar aan het boold der gemeeirte! De bevol kmg herft grroccnd, (Sit fcit niei onop- gemerkt te ntogen la ten nasseerra. ii\ venschtc harra'dank en mmlflijkheid te tvonrn voor het wrri dat de burgeincestrr ai die jaren gedaan befit hi het bclang der ge mcente. Spontaan werd door dc burgerij ge- teekend oj> iijrten om de icestviering tr be- kostigen nit-t alleer., maar ook era era blij vend huldcbliik aan tc bx-den Dit buldeblijk besiood in era ion tern in bet gazon v66r bet raadhuis, era geracrseSdc ion- tcin, volgeos adviezra van dra bonwroeester van het raadhuis, dra beer D. Ssai tc All maar, end era flint grooten bak crombeen Era viertal Woembalkra die bij dc iontein be tiooncn en daarrocc d&i geheel vonnen, warm door de Hcilcoscbe bloetnisten belangdooj gevuld met blocirade planten, geraniums, lobelia'*, enz. De burgemeester ingthaild. Vanmorgcn out halt 10 reeds begaf het «rc-eomite. dat zicb gevormd had u:t bet co miti, bestaande nit vertegenwoordigers der burgerij, zicb n3ar bet landgoed Niienburg. de familjebezitting. waar dc jubiians titans nog aamenwoont "met zijn broer en diets ge- zin. Ka de begroeting en era gezellig gesprcli reed de burgraieester met de hecren caar het raadhuis. Hij nam daartoc. gekiced in ambtscostuum. plaats in era met vier paarden bespannen rijtusg (cen attentie can dc finna Oebr Hoed re AJhn-iar), be- tSCvtdo jlii IT, van T~n ws e:t liter-i nbtgc ruxtc. In bet volger.de rijtuig sU.ptcn ic tci- dc wethcuders, die hecrtn A. J. C Ma as Geestrmus en J. Oodsnt, en ie beer ft. 3rjtl, giniibiunulniii. alsnctk dc cud- •izthoudcr dc beer C. Bakkor, w.tnrop vo'.g lie ran n l'n; mrr Or bn-n-n *a'i lirt en c lOinite, de i rie doktr.ier in tr gftnra ite en den hcrv. predikar.t da D. Eilcrta ce Haar Vcoraf gir.cen de ledtn der rtjverernig;ng te pt.ard, terw+l ce Meet texts wsrd vfrgeuld Icor twee mxz.ikkcrpscn OnilrT Irct scl.a'lcn der U.nfi res word bet laadtus heifikt, waary hu z 1i nimiddels ror.dcm bet gazen reed* A* Irarlingen der lagere scholen bad ten ongesteld Op het lir. I.lgrruep vi Igilr rrs! rv siilte I utiri i3- i.rt boodcrccn oenseben bes aande i ienigte. teen de era aanvarg nam. De heer D. Hocgervnrst trad op als cirijert van her zo:r grcotc Voor; venf*. a n ft .r- genialrr-ti list.- fnor tic! Maa." de .meiffes en iongews drd-tine best, daartij geste'un:. doer de pianc be- sneeld door mej. D Ra« Jdr.. en zoo kwa® het, cat we ti nner zeggca, 1st de krade hi gelnkm. fcg zongen Han stenmra klo'ikr i I elder m dr zrunrrliickt A.tngevan gen wcr.t net era spec aal vor.r deze ge r Cer.beid dear dra beer J. H. Dimans ge- dirnt lied, dat grzettgen «erd op de wijzr •••or _Wij wflkn Holland bourn", K'n itrt lied, dat era bartr.rik applans an'- loktr, TO.pier Mg era paar aitcere licdcren, die ever.rent net applaof wercrn b-locnd. Na aflcap van ctn tind-rrzar.g Ktu^le de t urgemreater i.-n rfiegrnt I hai teiijlcn iun< vaor het pebac-rn*. Da: de kinderen een tractate octvingec. is eigcnlitk ovcrbadig tc notti. Sn® 5

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2016 | | pagina 7