was die de vrede en eensgezindheid liefhad. Hij vroeg zich af waarom VW Heiloo Vooruit niet was uitgeno- digd om zitting te nemen in de commissie, maar de heer Van Gemeren was van mening dat niet verenigingen, maar slechts personen uitgenodigd moesten worden. Individuele leden van Heiloo Vooruit waren dus wel welkom. Nu wist men dat de heer Van Gemeren, bij vrijwel alle acties in Heiloo betrokken, niet geheel onbaatzuchtig was. Daarbij kwam dat de heer Rus, bekend staand als intrigant, de boel nog een beetje opstookte. De heer Van Gemeren hield echter voet bij stuk: totdat er een commissie was gevormd moest het HAB de leiding houden. Maar Van Gemeren was het HAB! Lang en heftig werd er gediscussieerd. Het SDAP- raadslid de heer Van der Vail sprak ten slotte het verlos- sende woord. Met algemene instemming werd de leiding van de feestelijkheden opgedragen aan Heiloo Vooruit met als onpartijdig voorzitter dominee Eilerts de Haan. Aan de ambities van de heer Van Gemeren kwam zo een jammerlijk einde. Samenstelling van het huldigingscomite Op voorstel van Eilerts de Haan werd voor de vorming van het huldigingscomite pastoor Van Meeuwen als lid aangewezen, samen met nog 28 leden onder wie een viertal dames. De plaatselijke doktoren, eveneens genoemd als geschikte kandidaten, zouden het volgens de voorzitter te druk hebben. Wel zou de commissie enkele wethouders benaderen. En zo was de samenstel ling van het huldigingscomite compleet: de heer W. Tamis, voorzitter; de heer A.N.K. Hopman, secretaris; mevrouw Stikkel-van de Kommer, penningmeester. De voorzitter werd al spoedig opgevolgd door de heer Hopman van Heiloo Vooruit. Voordat de voorbereidin- gen daadwerkelijk van start gingen deed het comite op kiese wijze een beroep op de burgerij. In gesloten enve- loppen kon men zonder ondertekening aangeven of men een feestviering op prijs zou stellen. De bijval was boven verwachting. Plannen werden ingediend: een wedstrijd voor tuin-, raam- en balkonversieringen, een kinderhulde en kinderwedstrijden, een bloemencorso, een reclameop- tocht, zang en muziek. Vele Heilooers gingen enthousiast aan de slag. Al spoedig bevatte het programma zoveel onderdelen dat er subcommissies werden gevormd. Voor het erecomite werden benoemd de heren geestelij- ken pastoor van Heusden en dominee Eilerts de Haan, de heren doktoren Hoekstra, Cohen en Barnhoorn, de wethouder Maas Geesteranus, de oud-wethouder Bakker en de gemeentesecretaris W. Bruul. Ajh. 2: Voor bet huis Nijenburg wordt dejubilaris opgehaald. 4

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2016 | | pagina 6