ILEUM VAN BURGEMEESTER JHR. N. VAN FOREEST TE IN REP EN ROER a Jan de Gruijter en Ina Blekemolen-van den Berg Burgemeester Van Foreest, een korte levensloop De eerste levensjaren van Jhr. Nicolaas van Foreest speel- den zich af in Wieringerwaard. (zie afb. 1) Hij was de tweede zoon van Jhr. Mr. Pieter van Foreest (1845-1922) die van deze gemeente burgemeester en gemeentesecretaris was, ambten die hij vervulde tot aan het plotselinge overlijden van zijn vader Cornelis in 1875. Hij was getrouwd met Johanna Elisabeth Beets (1846-1878), een dochter van de schrijver Nicolaas Beets. Een jaar nadat zij was overleden vestigde Pieter zich in Heiloo. Eerst woonde hij in de boerderij Noord- West, later in het Huis Nijenburg. Zijn inmiddels vier- jarige zoontje Nicolaas voegde zich toen bij hem. Dat deze Nicolaas 36 jaar lang burgemeester van Heiloo zou worden, dat kon men toen nog niet vermoeden. Afb. 1: Jhr. N. van Foreest (1876-1945) Wie was hij? Na de lagere school in Alkmaar bezocht Nicolaas de Handelsschool in Amsterdam. Hij was werkzaam bij enkele ondernemingen, waarna hij een half jaar als employe aan het Nederlands consulaat in Londen verbleef. Vervolgens was hij gedurende drie jaar werkzaam op het kantoor van het NH Landbouwcrediet in Den Haag en eveneens drie jaar op het kantoor van de Nederlands Indische Escompto Maatschappij in Amsterdam. Intussen was de familie Van Foreest druk aan het lobbyen. De toenmalige burgemeester van Heiloo, Mr. B.C. Van Merlen, was afgetreden en de familie zag in Nicolaas een geschikte opvolger. De inspanningen hadden succes. In 1905 werd hij benoemd tot burge meester en gemeentesecretaris van Heiloo. Ook werd hij secretaris/penningmeester van de Oosterzijpolder, een functie die hij tot aan zijn overlijden in 1945 zou blijven vervullen. Nadat zijn vader Pieter in 1922 was overleden, erfde hij de heerlijkheden Schoorl, Camp en Groet, alsmede een aandeel in het landgoed Nijenburg. Hij zou ongehuwd blijven. Gedurende 36 jaar was Nicolaas als burgemeester een geziene persoonlijkheid die met zijn gemeente meeleefde. Op 1 juli 1930 herdacht hij zijn zilveren ambtsjubileum. Dat de gemeente hem een onvergetelijke dag heeft bezorgd zal uit de volgende pagina's blijken. Maar voor het zover was moest er heel wat worden vergaderd! De voorbereidingen: Heilooer Algemeen Belang of VW Heiloo Vooruit? Een verbeten strijd. Drie maanden eerder werd in cafe De Onderneming van de heer Van Gemeren door het Heilooer Algemeen Belang (FLAB: een soort middenstandsvereniging) een vergadering bijeengeroepen met als doel een commissie te vormen die plannen moest ontwerpen voor de feest- viering en huldiging van de burgemeester. Veel dorpsge- noten waren aanwezig met uitzondering van de Rooms- Katholieken. Zij hadden net die dag een kerkelijk feest en bovendien was de burgemeester bij deze gelovigen niet erg populair. Kort daarvoor had hij immers, ondanks felle protesten, zijn goedkeuring gegeven aan de opvoe- ring van het toneelstuk Allerzielen door de toneelvereni- ging Falkland. De verhouding tussen de burgemeester en pastoor Van Meeuwen was daardoor zeer gespannen. De Rooms-Katholieken hadden evenwel laten weten wel zitting te willen nemen in een te benoemen feestcom- Onenigheid heerste in de gemeente. De heer J. Rus Jzn. betreurde dit zeer aangezien de burgemeester iemand Sn® 3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2016 | | pagina 5