I iennemei Afb. 5: Het geschenk van de Heiloose burgers: defontein voor het raadhuis. die tijd in het dorp geen reden tot klagen was. Het geschenk van de Heiloose burgers, de fbntein, was voorzien van een tegel van 75 cm lang en 30 cm breed, en droeg als opschrifit: 1 juli 1905-1930 Aan Jhr. N. van Foreest, burgemeester der gemeente Heiloo, aangeboden door de burgerij Na een driewerf 'hoera!' stelde de burgemeester de fontein in het gazon voor het Raadhuis onder daverende toejuichingen in werking, waarna hij zijn dank aan de burgers tot uitdrukking bracht. (zie afb. 5) Dit was nog slechts het eerste gedeelte van de feestelijk- heden. In de middag was er voor de kinderen een bios- coopvoorstelling in De Rustende Jager, in de Heiloose straten kwam er een bloemencorso en een reclameop- tocht langs, terwijl de dag werd afgesloten met een offi- ciele receptie voor de jubilaris en's avonds met concerten voor het Raadhuis van muziek- en zangverenigingen. En zo werd een historische dag afgesloten. Aan een welbesteed leven kwam een einde Na een ambtstermijn van 36 jaar, van 1905 tot 1941, is aan Jhr. N. van Foreest op zijn verzoek met ingang van 16 mei 1941 eervol ontslag verleend. Dit ging gepaard met een persoonlijke dankbetuiging van de secretaris generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor de vele diensten die hij in zijn ambtsperiode aan de gemeente heeft bewezen. Sindsdien leefde Jhr. Van Foreest als ambteloos burger in Heiloo, later in Alkmaar. Hij overleed op 21 juni 1945 in de ouderdom van 69 jaar. Bronnen: De Alkmaarsche Courant d.d. 10 maart 1930 28 april 1930 3 mei 1930 17juni 1930 30juni 1930 1 juli 1930, biz. 8 8 eoi

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2016 | | pagina 10