De redactie heeft zich voorgenomen om in elke uitgave van de Heylooer Cronyck een hoofdartikel te plaatsen, dat een van de onderdelen van de nog samen te stellen "Canon van Heiloo" zou kunnen worden. In de voor u liggende Cronyck heeft dat vorm gekregen in een artikel "Heiloo in de Tweede Wereldoorlog". Landelijk heeft het onderwerp Tweede Wereldoorlog dit jaar veel aandacht gekregen. De redactie vond dat de gebeurte nissen uit die tijd in Heiloo in dit jaar in een artikel moesten worden vastgelegd. Daarnaast zal binnen de vereniging ook nog op andere wijze aandacht aan dit onderwerp worden gegeven. Er wordt namelijk gewerkt aan een tentoonstelling en aan een film over Heiloo in de oorlogsjaren. Over het onderwerp is in de loop der jaren al veel gepubliceerd. Ook in oude exemplaren van de Heylooer Cronyck vinden we artikelen over de oorlogsjaren terug. Een aantal passages is uit deze eerder gepubliceerde artikelen overgenomen. Het thans samengestelde artikel pretendeert niet een volledig beeld te geven van de gebeurtenissen uit die tijd. Misschien kan hierin nog eens worden voorzien door de publicatie van een uitvoeriger studie. In het vorige nummer van de Heylooer Cronyck was het hoofdartikel "Onze Lieve Vrouw ter Nood door de eeuwen heen". Bij de samenstelling van de vorige Cronyck kenden we nog niet de tekening van het "land van Kapel" uit 1635. Een interessant document waar we pas onlangs kennis van namen en waarvan we u nu ook alvast kennis van willen laten nemen. Vermoedelijk zullen we er later bij nadere bestudering in samenhang met andere informatie nog op terugkomen. Ook het gegeven dat zelfs mensen uit de Verenigde Staten onderzoek doen waarbij voorwerpen in de Oudheidkamer Heiloo een rol spelen wilde de redactie niet onvermeld laten. Dat het onderwerp "Onze Lieve Vrouw ter Nood" nog leidt tot reacties van lezers, in dit geval een bespiegeling van de heer Koeman, stelt de redactie zeer op prijs. Het artikel "Het Volksbadhuis" zal voor veel lezers herkenning opleveren. Pierre Bussen geeft een interes sante beschrijving van de procedure om in de gemeente Heiloo tot zo'n voorziening te komen, de exploitatie en ten slotte de sluiting. Het straatnamenboek van Heiloo, van de hand van Henk Oostendorp werd in twee drukken in 1987 en 2003 uitgegeven. De nieuwbouw en de aanleg van straten in Heiloo staat sinds die tijd niet stil. Bij het toekennen van namen aan de nieuwe straten wordt vaak een link gelegd naar de historie van Heiloo. Dick Slagter heeft zich verdiept in de "Nieuwe straatnamen in Heiloo" en doet daarvan verslag. Ten slotte treft u de gebruikelijke rubrieken "Zo was 't en zo is het nu in Heiloo" en "Voor u gelezen" aan. De redactie kijkt ook nu weer uit naar uw reactie op de artikelen van deze Cronyck evenals naar uw eventu ele bijdrage voor een volgend nummer en wenst u veel leesplezier. De redactie 3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2010 | | pagina 5