O E 3 B O M. werden berecht door de baljuw (van Kennemerland). In de praktijk liet de schout de rechtspraak over aan de schepenbank. Twee schepenen hadden spreekuren in het 'regthuis'. Later, in de negentiende eeuw, werd deze functie uitgevoerd door assessoren. Nu zouden we ze wethouders noemen. Veelal werd de taak van 'secretaris' uitgevoerd door de schout, soms door een van de schepenen. De waarsmannen waren belast met de financiële administratie. De schotvangers inden de belastingen. Vaak overlapten de functies elkaar. De bestuurstaken hadden doorgaans ook een beperkte omvang. Voor de functionarissen betekenden de bestuurlijke taken slechts een 'bijbaan'. Het sociaal verkeer in een dorp als Heiloo had ten dele een informeel karakter. Ook werden veel kwesties geregeld door het bestuur van de kerk, met name de kerkmeesters en armenvoogden. In de loop der tijd kreeg het bestuurlijk gezag een veel formeler karakter. Allerlei regelgevingen, 'keuren', werden opgesteld door de schout en de schepenen. In de periode 1583-1617 werden voor Heiloo belangrijke keuren vastgelegd. De keuren kenmerkten Heiloo als een agrarisch dorp. Er waren regels vastgesteld voor loslopend vee, voor het onderhoud van sloten, het snoeien van bomen en het plukken van bloemen.Ook werd bepaald dat de gevangen vis op de visafslag (aan de Stetlaan) moest worden verhandeld8. Na de Franse overheersing, 1795-1813, verandert de inrichting van het dorpsbestuur. Het wordt - geleidelijk aan - een 'gemeentebestuur'. De (ambachts)heerlijk heidsrechten verdwijnen. De taken van de schout en schepenen komen in handen van de burgemeester en wethouders. Dit alles wordt definitief in de grondwet van 1848 en de gemeentewet van 1851 (Thorbecke). Het gemeentebestuur wordt op een meer democratische leest geschoeid. 1 F.D. Zeiler, Ten overstaen van de geburen, Heiloo voor en na Willibrord, 1995. 2 H. Oostendorp, Heiloo door de jaren heen, 1994. FD, Zeiler meldt nog dat de tienden oorspronkelijk waren bedoeld voor het onderhoud van de dorpskerk. 3 Willem was hertog in Beieren, graaf in Henegouwen en graaf (uit het 'Beierse Huis') van Holland en Zeeland van 1404 tot 1417. 4 H. Oostendorp, ibidem Het woord 'ambacht' is afgeleid van het Latijnse 'ambactus' dat dienaar betekent. 5 Zie eindejaarsgeschenk Hist. Ver. Oud Heiloo, M E T iwr-iÉir-r Afb. 3: Uit: De Nederlandsche Stad- en Dorpbeschrijver, L. van Ollefen, 1791 -1811. december 2008. Zie afb. 1. 6 H. Oostendorp, ibidem 7 Reg. Archief Alkmaar, inventaris gem. Heiloo, 1817 -1927, nr. 45 8 F.D. Zeiler, ibidem 36 z&t xx-xx gcdagwtext 17 Jam}, nxtfi&M vereenigd de buurten vs® Hdho Qstém Wijven edser nog keftbwros- ovêr het algemeen ia feet amfeaebt een ftuk grond» vaderlandt!st nog getuigd van do fcijgefoovigteid d» <fatoBs"tfe»s 2® verlicht vaderland pbats gehad isaeft» ook zo woedend gefemscftt beeft dat «fa regeetisg moxer «gelukkigen feeeft gemaakt, sta temer A >v

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2009 | | pagina 38