Getijde-landschappen Sub-getijdegebied Terrestrische landschappen Duinlandschap Stagnerende waterlandschappen Zoetwater meren L -i Brak water lagunes Lijnsymboien Puntsymbool Afb. 4b: Legenda Afb. 5. Profiel van akker met ingegraven greppel aan de Kennemerstraatweg 403-405. Sas 27 J Noordzee, zeegat en grote getijdegeulen tnter-getijdegebied Platen en slikken InterVsupra-getijdengebied Strandzanden en wash-over systemen {getij oversiaggronden) Supra-getijdegebied Kwelders Strandwallen en lage duinen Laagten tussen strandwallen, veelal gevuld met veen Veenlandschap Eutroof kustveen {voornamelijk rietveen} Meso-en oligotroof kustveen (voornamelijk heide-en veenmosveen) Middeleeuwse ontginning uit de 10e eeuw Verland getijde-landschap voormalige platen en slikken voormalige wash-over systemen en kwelderwallen (getij oversiaggronden) voormalige kreek-oeverwalsystemen voormalige kwelderlaagten Onzekere grens Matig zekere grens Zekere grens onderzoeksgebied Zuiderloo

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2009 | | pagina 29