HISTORISCHE BEWONING IN HeILOO mmsttatataam mmm Silke Lange Mijn bijzondere dank gaat uit naar Tim de Ridder voor de redactie en inhoudelijke opmerkingen. Zijn opmerkingen als archeoloog en vriend zijn altijd welkom. Tevens dank aan mijn collega's Marjolijn Kok en Tamar Buikema van het AAC voor het lezen van het artikel. Dank aan Jeffrey Slopsma van het AAC voor het maken van de kaarten. Onderzoek in Heiloo Sinds november 2008 verrichten archeologen van het Amsterdams Archeologisch Centrum (AAC) onderzoek in het plangebied Zuiderloo. Het AAC is direct verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en nauw betrokken bij onderzoek in de regio. Projecten zoals het Assendelver Polderproject Velserbroek 2, Broekpolder 3 en Limmen- De Krocht 4 laten zien dat het AAC een lange onder zoekstraditie in het noordwesten van Nederland kent. Zuiderloo is de naam van een toekomstige woonomge ving aan de zuidoostkant van Heiloo. Grofweg omvat Zuiderloo het gebied ten westen van de Kennemerstraat- weg tot aan de Westerweg. Zuiderloo maakt deel uit van een groter plangebied, namelijk de Zandzoom. Vanwege de veranderingen binnen de archeologie, de nieuwe wetgeving en de invoering van het Europese Verdrag van Valletta, wordt in het eerste gedeelte van dit artikel ingegaan op de Archeologische Monumentenzorg (AMZ). Vervolgens wordt een samenvatting gegeven van de voorlopige resultaten van het archeologische onder zoek in het zuidelijke deel van Heiloo. Het Verdrag van Valletta Met op de achtergrond de Europese wetgeving, bekend als het Verdrag van Valletta (of Malta) waarin het principe van 'de verstoorder betaalt' geregeld is, hanteert ook de gemeente Heiloo een archeologisch beleid. Geba seerd op de Europese afspraken over het behoud van het culturele erfgoed (waaronder de archeologie) heeft Nederland per 1 september 2007 een nieuwe Monu mentenwet vastgesteld. Sindsdien heeft elke gemeente, groot of klein, de opdracht gekregen om invulling te geven aan een archeologisch beleid. Het uitgangspunt is dat archeologische resten in de bodem bewaard blijven. In de praktijk komt het er echter vaak op neer dat behoud van de resten niet mogelijk is en dat de verstoor der, namelijk degene die van plan is de ondergrond te verstoren door grondwerkzaamheden, peilverlaging of anders, de kosten van het archeologische onderzoek moet dragen of de kosten moet dragen die noodzakelijk zijn om de archeologische waarden te beschermen in de bodem. Ook in Heiloo heeft men de afgelopen jaren aan een zelfstandig archeologiebeleid gewerkt. Heiloo heeft gekozen voor een op kennis gebaseerd beleids- en beheersprogramma, ontwikkeld in nauw overleg met inhoudelijk deskundigen en gemeenteambtenaren. De stappen binnen de AMZ bestaan uit 'inventarisatie, verkenning, waardering en selectie' van de archeolo gische waarden in een bepaald gebied. De AMZ kan worden omschreven als een cyclus met als doel het behoud en beheer van de archeologie. Dit kan zijn 'in situ', namelijk in de grond bewaard, of 'ex situ', waarbij archeologische sporen en vondsten door een opgraving veilig worden gesteld. De vraag hoe met de aanwezige archeologie wordt omgegaan, is afhankelijk van de staat waarin de vindplaats verkeert. Het is taak van archeologen om dit vast te stellen. Het archeolo gische traject start altijd eerst met een bureauonderzoek om in kaart te brengen wat er al aan archeologische resten bekend is en wat er verwacht kan worden. Als er aanwijzingen zijn dat er vindplaatsen aanwezig kunnen Sas 19 Achtergrond en eerste resultaten van het onderzoek in Zuiderloo

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2009 | | pagina 21