De kerkebuurt in het begin van de 20e eeuw Het 'eindejaarsgeschenk' van de vereniging voor de leden in 2007 was een kleurenkopie van een tekening van de Willibrorduskerk. Het origineel is van de hand van de Alkmaarder Klaas de Heer van 1946. De teke ning is door familie van de tekenaar geschonken aan de vereniging. Er bestaat nog een tweede nagenoeg identieke tekening met een iets andere voorgrond en wolkenlucht.1 Het ontvangen van de tekening riep bij een aantal leden allerlei herinneringen op. Aan de hand van deze herinneringen, op grond van gegevens uit "Heiloo door de jaren heen" van H. Oostendorp (1994) en Afbeelding van de tekening van K. de Heer, 1946, eindejaarsgeschenk van de vereniging in 2007 20 puttend uit het artikel van N.J. Speur in de Heylooer Cronyck van mei 1979 staan we stil bij de historie en de veranderingen in de Kerkebuurt. Reacties op dit artikel zijn welkom. De levendige buurt rond de r.-k.-kerk Eertijds was de naam 'Kerkebuurt' verbonden aan de omgeving van de Witte Kerk. Maar in het begin van de 20e eeuw duidde de Volksmond' met deze naam de buurt aan die een deel van de Westerweg rond de r.-k.- kerk omvatte, het begin van Mallevoortsdijk (nu Pas toor Van Muijenweg) en de Kerkweg (Stationsweg van het station tot aan de Westerweg).2 De buurt maakte deel uit van het tweede centrum van Heiloo, het deel van het dorp dat was gesitueerd rond het station. Maar de buurt aan de westkant van de spoorlijn had ook een eigen, heel levendig en in zekere zin toonaangevend karakter. Dat vond zijn grond in de aanwezigheid van voor de Heilooër bevolking belangrij ke gebouwen als de kerk, scholen en verenigingsgebou wen. Ook was er nog een kerkhof. Alle gekenmerkt door een r-.k.-signatuur. Maar ook de 'middenstand' leverde daaraan zijn bijdrage.3 Er waren in de buurt drie bak kers, een aantal kruideniers, enkele cafés, boerderijen en allerlei ambachtsbedrijven. De buurt lag rond een kruis punt van belangrijke doorgangswegen. De kerk en de klokken We gaan in dit bestek niet uitgebreid in op de geschiede nis van de rooms-katholieke kerk in Heiloo. We vatten de historie kort samen. Met ingang van het laatste kwart van de zestiende eeuw waren rooms-katholieke kerkdiensten verboden in Hol land. Het gevolg was dat de Witte Kerk aan het einde van de zestiende eeuw definitief in protestantse handen kwam. Op den duur werd een plaats van samenkomst van rooms-katholieken gedoogd. Ongeveer op de plek waar nu de Willibrorduskerk staat werd in 1681 een

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2008 | | pagina 22