van de ontwikkeling van de psychotherapie, bewe gingstherapie, creatieve therapie en arbeidstherapie. De opleiding tot B-verpleegkundige stond op hoog niveau en veel hier opgeleide verpleegkundigen kwamen terecht in leidinggevende functies, zowel binnen de Stichting als ver daarbuiten. Intussen was de Stichting uitgegroeid tot een grote werkgever in deze regio en waren veel medewerkers vooral woonachtig in Heiloo. Het Psychiatrisch Centrum St, Willibrord In 1959 kampten bijna alle zorginstellingen met een structurele overbezetting en een slechte doorstroming van patiënten. Dit leidde bij de St. Willibrordusstich- ting tot een plan van differentiatie binnen de zorg. Binnen de instelling werden immers overwegend men sen (toen nog patiënten genoemd) met psychische stoor nissen en neurosen, alsook zwakzinnigen verpleegd. In 1963 werd aan de overkant van de Stichting het sluis- internaat Buitenzorg geopend. Buitenzorg was bedoeld voor patiënten van St. Willibrord die voldoende hersteld waren, maar nog niet op eigen benen konden staan in de maatschappij. In 1965 werd in Schoorl het pensi ontehuis Klein Zwitserland overgenomen ten behoeve van de opname van bejaarde psychiatrische patiënten, waaronder ook een aantal van de St. Willibrordusstich- ting. In 1966 volgde de opening van het psychothera peutisch instituut De Oosthoek in Limmen. Hiermee veranderde ook de naam van St. Willibrordusstichting in Psychiatrisch Centrum St. Willibrord. Op 13 september 1973 vond de opening plaats van Nieuw Buitenzorg ofwel Egelenborgh, nadat de Stich ting eigenaar was geworden van aantal opstallen naast het oude Buitenzorg. De zwakzinnigen (nu mensen met een verstandelijke beperking genoemd) bleven nog tot begin 1976 op de stichting wonen. In 1976 werd Reigersdaal te Heerhugowaard (een initi atief van de bestuurders van het Psychiatrisch Centrum St. Willibrord) in gebruik genomen ten behoeve van de zwakzinnigen. Een bijzonderheid daarbij was dat dit Centrum voor Verstandelijk Gehandicapten Reigersdaal een geheel eigen directie kreeg en daarmee los kwam te staan van het Psychiatrisch Centrum. De drie directie leden van Reigersdaal bekleedden reeds functies binnen de stichting. Tevens verhuisden een aantal leidinggeven den en verpleegkundigen mee naar Heerhugowaard. In 1975 kreeg het Psychiatrisch Centrum toestemming voor ingrijpende nieuwbouw. De kenmerken van deze nieuwbouw waren: kleinscha ligheid, laagbouw, groepsgrootte maximaal acht perso nen en veel een- en tweepersoonskamers. Het spreekt haast vanzelf dat de beoogde veranderingen Het St. Jozefpaviljoen voor de sloop G© 9

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2008 | | pagina 11