IDING: SIC TRANSIT De makelaarsadvertentie in "De Uitkijkpost" van 27 fe bruari 2008 maakt onweerlegbaar concreet wat al enige jaren bekend was: het gemeentelijk monument en de oudheidskamer "De Oude Pastorij" staat op die datum te koop. En op het moment dat dit geschreven wordt, april 2008, laat het zich aanzien dat het pand door de gemeente Heiloo spoedig zal zijn verkocht. Advertentie Uitkijkpost, 27feb. 2008 Naast de teleurstelling dat het gebouw zijn cultuurhis torische betekenis als oudheidskamer en domicilie van de Historische Vereniging zal verliezen geldt ook nog dit: als de ergste vermoedens bewaarheid worden zal het gebouw geheel 'gestript' worden, zo niet grotendeels gesloopt worden. Al met al een goede aanleiding om een blik te werpen op de geschiedenis van het huis, zijn bewoners en wat zich in de omgeving van de pastorie afspeelde. Op verzoek van het bestuur van de 'Historische Ver eniging Oud Heiloois deze historische verkenning op schrift gesteld. Enkele personen wil ik graag speciaal bedanken voor hun hulp bij het schrijven van dit opstel. Piet Kuijper voor zijn ondersteuning bij het onderzoek in de archie ven en het redigeren, ds. Ph. Ouwendijk, mw. A.M. van Breugel en Tjeerd Adema voor hun informatie en Bep van Vliet voor haar altijd helpende hand. En niet te ver geten Jan van Tiel voor het beschikbaar stellen van foto's en tekeningen uit zijn verzameling. Zeer erkentelijk ben ik Carla Rogge, architectuur- en bouwhistoricus, die veel hulp heeft geboden bij het van binnen en van buiten bekijken van het gebouw en bij het nodige historische speurwerk. Zij heeft me daarnaast geleerd met een 'open mind' de details van een histo risch gebouw te observeren en grondiger om te gaan met bestaand bronmateriaal. Het is vooral haar waarschuwing die ik graag doorgeef: een verbouwing van De Oude Pastorij en zeker een grootscheepse aanpak daarvan zal betekenen dat veel bekende en nog niet bekende historische elementen van het gebouw voorgoed in de vergetelheid belanden. Al schrijvend aan het artikel dat voor u ligt is een ding mij zeker duidelijk geworden: er is nog veel meer in de geschiedenis van De Oude Pastorij dat de moeite waard is om te onderzoeken en te beschrijven. Wat dit betreft betekent het dat dit artikel niet meer beoogt te zijn dan een globale beschrijving van de historie van het gebouw en zijn inwoners en een aanzet voor voortgaand onder zoek en verdere beschrijving. Voor opmerkingen, correc ties en aanvullingen van lezers houd ik me aanbevolen. Hoogstwaarschijnlijk samen met u hoop ik dat het De Oude Pastorij gegund wordt haar geschiedenis op waar dige wijze voort te zetten, zodat niet wederom een be langrijk deel van de historie van Heiloo wordt opgeof ferd in de vaart der vooruitgang. Wim Buwalda y^9 7 Pt ach fig monumentaal pand {voormalige"Pastorie NH. Kerk") gelegen tri hei centrum van Heiloo met uitzicht op het "Witte Kerkje". Bouwjaar: ca. 87=,. inhoud; ca. .1.1.00 tri Vl nero pp: ca 300 jïu Percccbpp: 145 m 1 monumentaal Du markante object ligt ©p een prima xichflokacie en is geschikt voor vele doeleinden Het pA&d rs opgebouwd in a bouwlagen met diverse vertrekken en «en omgaand schild dak. Op loopafstand van diverse voorzieningen

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2008 | | pagina 9