tot een geheel gemaakt. De bestemming is een 'audiovi suele ruimte' met een permanente 'lichtshow'. Kamers voor archief en bibliotheek worden gereedgemaakt. Een 'donkere kamer' en een bestuurskamer completeren het geheel. Er wordt - op vrijwillige basis - geschilderd door de heren Bood en Admiraal sr. De heer en mevrouw De Groot zorgen voor de stoffering. Op 22 december 1979 wordt 'de oudheidskamer' door wethouder Dekker officieel geopend. Heiloo heeft er een centrum voor cultuurhistorie bij dat, naar men hoopt, tot in lengte van jaren zijn centrale plaats in de gemeente zal behouden. veReniqinq oud heiloo Uitnodiging voor de officiële opening, 22 dec. 1979 De archeologische werkgroep 22 In 1984 togen enkele Heilooërs, onder wie leden van Oud Heiloo met belangstelling voor de archeologie, naar het terrein van de gesloopte "Rustende Jager". Het terrein werd bouwrijp gemaakt voor een nieuw politie bureau. Ondanks de goede wil vielen de resultaten van het ver richte graafwerk tegen. Er werd niet veel bijzonders aan getroffen. Misschien was dat wel de reden dat er enkele jaren daarna minder belangstelling was om archeolo gisch onderzoek te doen. Tot eind 1987. De heer Bootsma, bestuurslid van Oud Heiloo, kwam in gesprek met Anne Lawant, lid van Oud Heiloo en lid van de Archeologische Werkgroep Nederland (AWN). Het gesprek leidde tot de gedachte om als een van de werkgroepen van de vereniging een archeologische werkgroep in te stellen. Anne Lawant werd gevraagd deze werkgroep te vormen. In november 1987 kwam een enthousiaste groep van een zestiental werkers bij elkaar. Enkele namen naast Anne Lawant: Simon Bakker, Jaap Raat, Tim de Ridder, Jan de Vries en Mary Zandstra. De werkgroep zocht aansluiting bij de afdeling Noord-Holland-Noord van de AWN. De werkgroep kreeg zijn domicilie op de zolder van de Oude Pastorij. Daar werden enkele ruimten opgeknapt, onder andere een ruimte bestemd voor opslag van bo demvondsten. Na de verbouwing beschikte de werk groep over een bruikbare ruimte. Het keukentje van De Oude Pastorij deed dienst als wasplaats en ook werd de vergaderruimte op de begane grond gebruikt. De activiteiten van de werkgroep zijn van groot belang geweest voor Heiloo en hebben de aanzet gegeven voor het relatief uitgebreide archeologisch onderzoek zoals wij dat nu nog kennen. Het onderkomen op de in de winter ijskoude en in de zomer zeer warme zolderverdieping was niet ideaal. Na dat Anne Lawant het roer had overgegeven aan Arcène Havermans, employée bij de Willibrordusstichting, kon de werkgroep in het voorjaar van 1998 de beschikking krijgen over meer geschikte ruimten in het souterrain van het hoofdgebouw van de Stichting. Het voordeel hiervan was ook dat een permanente expositie van Hei- looër vondsten kon worden opgesteld. Hiermee werd het verband met de Vereniging Oud Heiloo ook losser en besloot men een 'eigen' organisatie op te richten. Dat is de "Stichting Regionale Archeologie Baduhenna" ge worden.23 Deze actieve organisatie is sterk betrokken bij het huidige archeologische onderzoek in Heiloo. Ook speelt 'Baduhenna' een belangrijke rol bij het Heiloose scholenproject over de geschiedenis van Heiloo Ma gisch Heiloo'.24 Exposities van de Vereniging Oud Heiloo De hoofdactiviteit in het bijna dertigjarig bestaan van de vereniging is het organiseren van exposities geweest. Van meet af aan is daarvoor veel belangstelling getoond. De eerste expositie, ter gelegenheid van de officiële ope ning van de oudheidskamer in De Oude Pastorij, heeft op 22 december 1979 plaatsgevonden. Het tentoonge stelde betrof 'Heiloo in prenten en kaarten'. Deze tijdelijke exposities vonden plaats in de beneden zaal van De Oude Pastorij. De bovenzaal werd ingericht met een permanente tentoonstelling over de geschiede nis van Heiloo door de jaren heen. In de afgelopen bijna dertig jaar zijn meer dan veertig voor het merendeel succesvolle exposities gevolgd.25 W.A.M. Admiraal en J.N. van Tiel hadden doorgaans de regie bij de opzet van de exposities. Er waren tentoonstellingen over Heiloo, de omgeving van Heiloo of onderwerpen die betrekking hadden op Sn® 25 secc. stationsweq 28 - heiloo heiloo, io öecerrmeR 1979 l.s., qaaRne rioöiqt óe veoeniqinq ouö heiloo u bij öezen uit vooc het Bijwonen vin öe officiële openinq van 6e ouö- heiöskameR „6e ouöe pastoRij", me. seetswec, 58, heiloo, op ZAteRöiq 22 öecemueR 1979. 6e openinc, zaI qeschieöen öoor wethouöeR j.j. öekkeR, öes namiööaqs om 15.00 uur, waaRnA qeleqenheiö is tot Bezichtiqinq vjn het tentoonqestelöe. het BestuuR van öe veReniqmq ouö heiloo

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2008 | | pagina 27