979 - 2008: EEN ANDERE BESTEMMING Het ter beschikking komen van een pand in het cen trum van het dorp sloot aan bij bestaande plannen van de gemeente. In feite konden twee van die plannen ge combineerd worden: het realiseren van HAT-eenheden, goedkope huisvesting voor jonge inwoners, en het creë ren van een gebouw met een museale functie. In december 1976 neemt de gemeente het gebouw over van de Heilooër Stichting voor Bejaardenzorg. 5.1. De H.A.T-eenheden In de zeventiger jaren breidt Heiloo sterk uit. Er is daarbij grote behoefte aan goedkope woonruimte voor jongeren. Het blijkt dat daarvoor een landelijke subsi diebron kan worden aangeboord. Dit betreft de zoge naamde HAT-subsidie, een door staatssecretaris Van Dam in 1975 ingestelde subsidie voor Huisvesting voor Alleenstaanden en Tweepersoonshuishoudens (in 1995 stopgezet). De bedoeling is de linkervleugel van het voormalige be jaardentehuis, waarin zich de pensionkamers bevonden, te benutten voor jongerenhuisvesting. De subsidie wordt aangevraagd en de staatssecretaris stemt toe (1977). De afdeling Openbare Werken van de gemeente zorgt voor de tekeningen voor de verbouwing. De kleine kamers, met woon- en slaapgedeelte, worden vergroot, voorzien van douche- en toiletruimte en een 'keukennis'. Vokshuisvesting neemt het beheer over van de gemeen te. In de periode 1977-1983 wordt de verbouwing gere aliseerd door aannemer Kaandorp. 5.2. De Vereniging Oud Heiloo en de oudheids kamer.21 In het begin van de zeventiger jaren groeit de gedachte een vereniging op te richten die zich bezighoudt met de geschiedenis van Heiloo. Gemeentesecretaris Van Loon neemt het initiatief. Op 9 oktober 1974 wordt de 'Vereniging Oud Heiloo' opgericht. De vereniging krijgt koninldijke goedkeuring op 22 januari 1975. In het begin van 1976 heeft de ver eniging 85 leden. Het perspectief van het vrijkomen van een voor de ver eniging geschikt onderkomen speelt bij de oprichting een belangrijke rol: een gemeente als Heiloo behoort toch een eigen 'oudheidkamer' te herbergen. De vereniging neemt contact op met de gemeente en legt haar plannen voor. Het betreft: Meer dan een klein museum waar plaatselijke oudheden worden be waard. Wij stellen ons voor dat dit een centrum wordt voor heemkunde in het algemeen, een informatiecentrum voor een ieder die zich verbonden voelt met Heiloo, zijn heden en verleden, zijn mogelijkheden, zijn omgeving. een van de fraaie visitekaartjes van ons dorp, als levend gegeven binnen de Heilooër gemeenschap. Er worden voor Heilooërs interessante exposities voor gesteld, waarbij medewerking zal worden verkregen van het Stadsarchief Alkmaar, het Letterkundig Museum in den Haag en de Rijksdienst voor Bodemonderzoek in Amersfoort. Na een overleg van burgemeester en wethouders met het bestuur, vertegenwoordigd door de heren W.A.M. Admiraal, H.E. Oostendorp, G. Jensch en P. Wijn, in april 1977, krijgen de plannen voet aan de grond. In december 1977 worden een gedetailleerd plan en een begroting aan de gemeente voorgelegd. Dan duurt het nog een lange tijd - het gebouw doet dienst als tijde lijke woning voor enkele ingezetenen van Heiloo - maar in november 1978 geeft de gemeenteraad haar fiat: er wordt een krediet van fl. 193.000 verleend, waarvan fl.53.000 bestemd is voor de verbouwing tot woonhuis van de voormalige keuken en wasserij, aan de rechter kant van de voormalige pastorie. Dat woonhuis stond in de belangstelling van het be stuurslid dhr. Jensch die voorstelde als 'huisbewaarder' van de HAT-eenheden en de oudheidkamer te gaan functioneren. Door verschillen in inzichten binnen het bestuur trok dhr. Jensch zich terug (ook van het bestuur) en werd het woonhuis verhuurd aan een gemeenteamb tenaar dhr. G. de Ruyter, die thans, als eigenaar, nog in het huis woont. Het hoofdgebouw', de voormalige pastorie, wordt het verenigingsgebouw voor 'Oud Heiloo'. De gemeente zal zorgen voor de verbouwing van de bouwlaag op de begane grond. Enthousiaste verenigingsleden gaan aan de slag. De ge meente verbouwt de gehele benedenverdieping en mon teert de cv-installatie van de voormalige Astabioscoop in de kelder. De vereniging neemt de bovenverdieping voor haar rekening. De twee grote kamers boven worden 24 eA>

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2008 | | pagina 26