1956-1979 T BEJAARDENHUIS 'ÜE OUDE PASTORIJ', 4.1 De opmaat In Heiloo werd bekend dat de Hervormde Gemeente de pastorie als woning voor haar predikant wilde afstoten. Dit kwam ter ore van J. Rus, aannemer, huizenbezitter en wethouder. Hij nam het initiatief tot het oprichten van en comité tot stichting van een bejaardenhuis en had daarbij het gebouw en de locatie van de pastorie op het oog (1956). De gedachtegang werd ook ingegeven door de behoefte aan woningen bestemd voor jonge ge zinnen. Immers als oudere inwoners van Heiloo zouden doorstromen naar een bejaardenhuis, zouden woningen beschikbaar komen voor jonge gezinnen. De ideeën van het comité werden met instemming ont vangen. Het comité werd vervolgens omgevormd tot een stichtingsbestuur. Bekende namen figureerden in dat bestuur. Van belang daarbij was dat enkele gemeen teraadsleden ervan deel uitmaakten. Want er waren geen financiën beschikbaar. Er moest daarvoor een be roep worden gedaan op de gemeente. In 1956 werden door architect Jan Rus jr. de eerste te keningen gemaakt. Bij de presentatie van de plannen aan de hand van een maquette van het gebouw was er grote belangstelling. Maar dat betrof niet alleen bejaarden, maar ook bedui dend jongere inwoners. Vijftigplussers vonden de huur prijs en het aangeboden comfort ook wel aantrekkelijk. Het plan betekende een ingrijpende verbouwing en be bouwing. Aan de linkerzijde zou het bestaande pand uitgebreid met een lange vleugel met kamers voor de inwoners. In de pastorie waren een eetzaal, recreatie ruimte, ziekenzaal en dienstvertrekken voor het perso neel gesitueerd. Aan de rechterkant zou het pand wor den uitgebreid met een keuken en wasserij. Hoewel de kerkvoogdij moeite had met de plannen en ook gemeenteraadsleden tegensputterden zette het col lege van B&W toch door; de benodigde financiën, ruim fl. 290.000 in de vorm van een lening, waarvan fl. 50.000 subsidie, kwamen beschikbaar (19 juli 1956). De bouw, door aannemer Kaandorp, kon aanvangen na de zomer Het huis van groenteboer Klaase Mooie plannen, de plannen voor het bejaarden huis, maar het huis van de familie Klaase aan Het Groentje stond in de weg en Arie en Alie Klaase weigerden te vertrekken. In de winter van 1956 werd de eigenaar van de groente- en vishandel behoorlijk onder druk gezet: "De heer K. dient zo langzamerhand ervan overtuigd te zijn dat met zijn belangen rekening zal worden gehouden en er mag toch zeker van hem worden geëist dat hij te dien opzichte het volle vertrouwen schenkt aan het gemeentebestuur Dhr. K. en zijn gezin hadden geen vrolijke win ter. Men probeert voor hem een bedrijfspand in Bergen te verkrijgen. De gemeente is bereid naast de opbrengst van de verkoop van het pand in Heiloo een lening te verschaffen. Uiteindelijk gaat Klaase akkoord en betrekt een huis aan de Kennemerstaatweg in Heiloo. Blijkbaar een goe de aanleiding om de handel in groente en vis te beëindigen. Hij heeft: daarna 22 jaar een agent schap voor de Alkmaarsche Courant behartigd. van 1956. Een schenking van een bedrag van fl. 25.000 door de gemeente Heiloo aan de Stichting verkreeg geen goedkeuring van de provincie en een later beroep op de Kroon werd ook niet ontvankelijk verklaard. 4.2 Twintig jaar bejaardenhuis 'De Oude Pastorij' In juli 1957 nemen de 38 bewoners, 28 vrouwen en 10 mannen, hun intrek in het gebouw. Er zijn 28 eenper soonskamers en 5 tweepersoonskamers. De douches en de toiletten bevinden zich in de gang. Er is een wacht lijst, maar niet iedereen is even oud; een enkele bewoner heeft nog niet de leeftijd van 65 bereikt, 's Morgens eet men op de eigen kamer en de warme maaltijd gebruikt men in de eetzaal. Zes personeelsleden staan klaar voor 21

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2008 | | pagina 23